Resort edukacji przygotowuje kolejną nowelizacje rozporządzenia MEN z 7.2.2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2012 r. poz. 184 ze zm.). Zmiana rozporządzenia jest związana z wejściem w życie rozporządzenia MEN z 6.11.2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1873). W rezultacie do rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach dodaje się podstawy programowe dla trzech nowych zawodów:

1) jeździec, w pozycji R 27 Jeździectwo i trening koni;

2) kierowca mechanik, w pozycji A69 Eksploatacja środków transportu drogowego;

3) technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, w pozycji M1 Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie.

W związku z wprowadzeniem podstawy programowej dla zawodu technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki projekt przewiduje wykreślenie postanowień dotyczących podstawy programowej kształcenia w dotychczasowym zawodzie Technik mechanizacji rolnictwa (symbol cyfrowy zawodu 311512). Dodatkowo warto zwrócić uwagę na nowy opis efektów kształcenia prowadzących do uzyskania kwalifikacji wstępnej, o której mowa w ustawie z 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.) w przypadku zawodu kierowca mechanik. Przewidywany termin wejścia w życie rozporządzenia to 1.9.2016 r.

Przepisy przejściowe

W przypadku zawodu technik transportu drogowego (zawód nauczany w 2-letniej szkole policealnej) szkoły, które rozpoczęły kształcenie w tym zawodzie w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016, będą kontynuować kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach w dotychczasowym brzmieniu – aż do zakończenia cyklu kształcenia. Tożsamą zasadę – stosowania podstawy programowej w dotychczasowym brzemieniu, będziemy stosować w przypadku kształcenia w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa, technik hodowca koni i mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych.