Proponowana zmiana dotyczy § 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18.4.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. poz. 432, ze zm.). W aktualnej wersji wskazanego przepisu w szkołach zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września. Są to ogólne zasady, które ulegają modyfikacjom w przypadku szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego i kończą w ostatni piątek stycznia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego, a kończą się w najbliższy piątek po dniu 1 stycznia.

Nowelizacja rozporządzenia zmierza do wydłużenia okresu wakacji. Przy obecnym brzemieniu przepisów rok szkolny może się kończyć najwcześniej 24 czerwca, najpóźniej 30 czerwca (wówczas ferie letnie trwają równo dwa miesiące). Jeżeli projekt rozporządzenia nowelizującego wejdzie w życie, to stosownie do nowej wersji § 2 ust.1 rozporządzenia zajęcia dydaktyczno-wychowawcze będą się a kończyć najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Najwcześniej zatem zakończenie roku szkolnego będzie mogło nastąpić 21 czerwca, a najpóźniej – 27 czerwca. Jak podaje autor projektu w uzasadnieniu, w rezultacie czas realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym zostanie skrócony o kilka dni, a skrócenie czasu przeznaczonego na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym nie będzie miało negatywnego wpływu na realizację w szkołach podstawy programowej kształcenia ogólnego. Przeprowadzana zmiana wpisuje się zatem w oczekiwanie społeczne utrzymania tradycji polskiej oświaty, zgodnie z którą rok szkolny kończy się w drugiej połowie czerwca, ale nie w ostatnim dniu tego miesiąca.

Kolejne zmiany przewidziane w projekcie rozporządzenia zmieniającego dotyczą kwestii porządkowych i są konsekwencją likwidacji sprawdzaniu na zakończenie ostatniej klasy szkoły podstawowej. W § 5 rozporządzenia MENiS w sprawie organizacji roku szkolnego w ust. 2 w pkt 1 uchyla się regulację dotyczącą sprawdzianu przeprowadzanego w klasie VI szkoły podstawowej w związku z ustawą z dnia 23.6.2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Jednocześnie w ramach zmian legislacyjnych proponuje się ujednolić terminologię rozporządzenia z terminologią stosowaną w SysOśwU. W § 5 w ust. 2 w pkt 1 w lit. b wprowadza się określenie „egzamin gimnazjalny” zamiast określenia „egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum” zgodnie z art. 3 pkt 21b SysOśwU.

Planowany termin wejścia w życie rozporządzenia to 1.9.2016 r.