Z dniem 1.9.2022 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego. Zmiana miała charakter przede wszystkim porządkujący i dotyczyła jedynie § 5 ust. 1 pkt 2 i 3 OrgRSzR. Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem tego przepisu, dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły albo rady placówki, a gdy rada nie została powołana – rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze dla:

  1. liceów ogólnokształcących i techników – do 10 dni,
  2. branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i centrów kształcenia zawodowego – do 6 dni.

Obecnie, po zmianach, dyrektor po spełnieniu tych samych warunków, może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze dla:

  1. liceów ogólnokształcących – do 10 dni,
  2. techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i centrów kształcenia zawodowego – do 10 dni.

Jak widać z powyższego, zmiana polegała przede wszystkim niejako na połączeniu techników z branżowymi szkołami, szkołami policealnymi i centrami kształcenia zawodowego, ale również na zwiększeniu liczby dni dla tych szkół – z 6 do 10. Oznacza to, że m.in. dyrektor branżowej szkoły I stopnia, jak i technikum, od początku roku szkolnego może ustalić do 10 dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dla innych typów szkół niż wymienione w § 5 ust. 1 pkt 3 OrgRSzR, w tym dla liceów, nowelizacja nie wprowadziła de facto żadnej zmiany.