Zmiana opłaty miejscowej nie może nastąpić z mocą wsteczną

Skoro omawiana problematyka dotyczy opłaty miejscowej, warto przypomnieć o art. 17 ust. 1 PodLokU. Tamże postanowiono, że rada gminy może wprowadzić opłatę miejscową. Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych:

1) w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach,

2) w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1056)

– za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

Uzupełnieniem ww. przepisów jest art. 19 pkt 1 lit. b i c ww. ustawy, gdzie postanowiono, że rada gminy, w drodze uchwały, określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat określonych w ustawie, z tym że stawki opłaty miejscowej nie mogą przekroczyć odgórnie ustalonych stawek maksymalnych.

Na kanwie ww. regulacji prawnych, regionalna izba obrachunkowa podważyła zapisy ww. uchwały, zmierzające w założeniu do ustalenia nowej, wyższej dziennej stawki opłaty miejscowej do poziomu 2 zł z kwoty 1,3 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

Sam fakt podwyższenia opłaty nie byłby niczym szczególnym, gdyby nie fakt, że w kolejnym przepisie podano, że uchwała (z 27.1.2022 r. ) wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1.2.2022 roku. W końcowej części rozstrzygnięcia, organ nadzoru wskazał, że rada gminy wprowadzając nowe podwyższone stawki opłaty miejscowej ze wsteczną mocą ich obowiązywania, naruszyła w sposób istotny przywołane powyżej przepisy.

Podsumowując, rozstrzygnięcie regionalnej izby obrachunkowej jest prawnie uzasadnione. Rada gminy co prawda może podwyższać stawki opłat, w tym opłaty miejscowej, przy czym nie może tego robić z mocą wsteczną. Rada gminy musi bowiem uwzględniać ustawowe vacatio legis, wynikające z art. 4 ust. 1 AktyNormU, gdzie postanowiono, że akty prawne zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane są w dziennikach urzędowych i wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.

Źródło: http://www.krakow.rio.gov.pl/
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności