W art. 108 w ust. 1 w pkt 1 lit. c (obligatoryjna podstawa wykluczenia wykonawcy) nadaje się nowe brzmienie, na mocy którego z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy się wykonawcę będącego osoba fizyczną, którego prawomocnie skazano za  przestępstwo, o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a KK, w art. 46–48 SportU lub w art. 54 ust. 1–4 RefundLekU.