Zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm., dalej: PDOFizU) obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody, w rozumieniu art. 14 PDOFizU, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości.

Ustawa z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255) w art. 6 wprowadziła zmianę w ustawie z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm., dalej: RachunkU), dotyczącą zwiększenia limitu zobowiązującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Artykuł 2 ust. 1 pkt 2 RachunkU wskazuje że, od 1.1.2017 r. przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro.

Limit jest liczony według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na dzień 1 października roku poprzedzającego rok obrotowy. Dla roku 2017 jest to kurs z 3.10.2016 r. który wynosi 4,2976 zł.

Zmiany przedstawia poniższa tabela:

Limit w roku obrotowym 2016

Limit w roku obrotowym 2017

1 200 000 euro

2 000 000 euro

5 092 440 zł

8 595 200 zł

Kurs z 1.10.2015 r. 4,2437 zł

Kurs z 3.10.2016 r. 4,2976 zł

Na podstawie art. 2 ust. 2 RachunkU osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, mogą stosować zasady rachunkowości jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro .

Zasady rachunkowości można stosować od początku następnego roku obrotowego, pod warunkiem zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym, przed rozpoczęciem roku obrotowego.

Ważne
Zgodnie z art. 70a RachunkU kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro i która nie stosuje zasad rachunkowości, ma obowiązek złożyć w sądzie rejestrowym prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy, w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.