Zmian należy dokonać w jednej decyzji wydanej w ramach jednego postępowania . Nowo narodzone dzieci należy ująć w decyzji od dnia zamieszkania a zmianę polegającą na zmniejszeniu liczby mieszkańców wskutek wyprowadzenia się córki, z datą ustalenia tej zmiany w ramach przeprowadzonych działań.

1. Opis sytuacji

Na nieruchomość X złożona została deklaracja w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymina 8 osób. 2.7.2018 r. na tej nieruchomości zamieszkały dodatkowe 2 osoby (dzieci właściciela składającego deklarację ur. 20.6.2018 r.). Właściciel nie złożył nowej deklaracji na odpady ujmującej nowo narodzone dzieci . 27.12.2018 r. pracownicy urzędu gminy udali się na tą nieruchomość w celu sprawdzenia liczby zamieszkałych osób. Właściciel oświadczył, że dzieci mieszkają na nieruchomości od 2.7.2018 r., ale nie będzie składał nowej deklaracji na odpady w celu podania właściwej liczby osób zamieszkujących. Ponadto powiedział, że jedna ze starszych córek już nie mieszka na tej nieruchomości (wyprowadziła się do innej gminy) i razem wszystkich zamieszkujących jest teraz 9 osób. Pracownicy urzędu gminy spisali z powyższych ustaleń protokół. Zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie nałożenia opłaty za odpady na tego właściciela.

Co prawda właściciel obowiązany jest do złożenia nowej deklaracji w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana, ale takiej zmiany nie dokonał. Czy poprawnie będzie ujęcie nowo urząd gminy otrzymał informację o takiej zmianie (protokół z oględzin spisany 27.12.2018 r.)?

Czy w takim razie obu zmian należy dokonać raczej w 1 decyzji (prowadzone jest przecież 1 postępowanie w sprawie nowo narodzonych dzieci, w którym dodatkowo otrzymaliśmy informację o tym, że 1 osoba się wyprowadziła)?

2. Komentarz

W toku prowadzonego postępowania organ ustalił zmiany liczby mieszkańców w stosunku do złożonej deklaracji wynikające z zamieszkania nowonarodzonych dzieci (2 osoby) i wyprowadzenia się mieszkańca (1 os.). Jako początek zamieszkiwania 10 osobowej rodziny należy uznać zgodnie z ustaleniami 2.7.2018 r. Jako początek zamieszkiwania 9 osobowej rodziny należy uznać 27.12.2018 r. Taki stan należy przyjąć jako obowiązujący obecnie.

Ustalenia poczynione w trakcie postępowania pozwalają na wydanie jednej decyzji, w związku z jednym toczącym się postępowaniem, uwzględniającej zaszłą w międzyczasie zmianę liczby mieszkańców. Takie ustalenia uzasadniają zastosowanie wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niż wynikająca z deklaracji od lutego 2018 r. (za 10 osób) a następnie od grudnia 2018 r. do nadal (za 9 osób). Poczynione ustalenia są oparte na informacjach pochodzących od właściciela nieruchomości. Jeżeli okresem rozliczeniowym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest jeden miesiąc, to decyzja określająca wysokość opłaty powinna w swym rozstrzygnięciu wskazywać konkretny okres (konkretne miesiące), za który została określona opłata, (z podaniem konkretnej kwoty opłaty za dany okres rozliczeniowy) za 10 osób (od 2.2018 r. do 11.2018 r.) a następnie (od 12.2018 r.) za 9 osób. Należy przy tym ograniczyć się do tych miesięcy, za które zobowiązanie do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi już powstało.

orzeczenie
Artykuł 104 ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.; dalej: KPA) wskazuje, że organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, a decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji. Technika zawierania w jednym formalnym dokumencie stanowiącym decyzję administracyjną dwóch lub więcej rozstrzygnięć materialnych nie jest działaniem wadliwym , jeżeli zezwala na to charakter spraw rozstrzyganych w ten sposób. Warunkiem zgodności z prawem takiej decyzji jest to, aby rozstrzygnięcia te nie pozostawały ze sobą w sprzeczności (wyr. WSA w Gliwicach z 18.5.2017 r., I SA/Gl 20/17).