Zmiana kryteriów dochodowych w pomocy społecznej

Wskazany akt prawny zostaje wydany na mocy upoważnienia ustawowego z art. 9 ust. 8 PomSpołU. Wskazany projekt rozporządzenia wprowadzi m.in. nowe kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W § 1 ww. projektu postanowiono m.in., że:

§ 1. Ustala się następujące zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego: 

1) kryteria dochodowe:

a) dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 776 zł,

b) dla osoby w rodzinie – w wysokości 600 zł;

2) kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

a) kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej
na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie
 w formie rzeczowej – w wysokości 1837 zł,

b) minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali
w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
 o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159) – w wysokości 721 zł,

c) maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – w wysokości 1450 zł,

d) maksymalną kwotę zasiłku stałego – w wysokości 719 zł;

Wskazany projekt zwiększa każdy z podanych rodzajów świadczeń, w stosunku do kwot wynikających z aktualnie obowiązującego KrytŚwPomSpołR. Jak bowiem z tego aktu prawnego wynika, kryteria dochodowe wynosiły dotąd: 

1) dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł, 

2) dla osoby w rodzinie – 528 zł.

Zatem, z porównania ww. regulacji wnioskować należy, że wzrost kryteriów jest „widoczny”. To zaś będzie miało bezpośrednio wpływ na różnego typu świadczenia udzielane przez ośrodki pomocy społecznej działające w strukturach organizacyjnych gmin. W każdym bądź razie, zwiększenie kryteriów z zasady będzie związane ze zwiększeniem potencjalnej grupy beneficjentów pomocy społecznej. To zaś będzie wpływać na samorządy gminne w różnych aspektach, zarówno powodując zwiększony zakres czynności urzędowych, jak i zwiększony poziom wydatków samorządowych. Korzystne jednak jest to, że projektodawca zakłada wejście w życie nowych kryteriów z dniem 1.1.2022 r., więc w br. zmiany te nie będą wpływać negatywnie na wskazane sfery funkcjonowania samorządu. 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności