Artykułem 2 ZmŚOZŚrPubU17 w ustawie z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2142 ze zm.; dalej: PrFarm) dodano art. 23 ust. 1a, zgodnie z którym produkty lecznicze dopuszczone do obrotu, wskazane w Charakterystyce Produktu Leczniczego do stosowania w antykoncepcji, będą wydawane z przepisu lekarza.

Ponadto w art. 96a ust. 1 pkt 1 lit. d PrFarm wprowadzono zmianę w zakresie danych umieszczanych na recepcie odnoszącą się do daty urodzenia pacjenta, jeżeli daty tej nie można ustalić na podstawie innych danych zamieszczonych na recepcie.