Zmiana budżetu gminy a niespójność z WPF w zakresie zadania inwestycyjnego

Regionalna izba obrachunkowa wskazała jednocześnie, że ww. zadanie zostało ujęte w tzw. wieloletniej prognozie finansowej gminy, gdzie na to zadanie określono limit wydatków na 2021 r. w wysokości 120 000 zł.

W konsekwencji powyższego regionalna izba obrachunkowa ustaliła, że wystąpiła dysproporcja pomiędzy danymi w uchwale budżetowej a danymi w wieloletniej prognozie finansowej, bowiem po zmianie budżetu na zadanie gminy „zabrakło” 40 000 zł. Izba wskazała, że taki stan rzeczy naruszał przepis art. 231 ust. 2 FinPubU. Dla przypomnienia, z tej regulacji prawnej wynika, że: Uchwały budżetowe określają wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie.

Zatem, z podanej regulacji wynika prawna powinność „bilansowania” się wydatków ujętych w uchwale budżetowej z danymi zawartymi w wieloletniej prognozie finansowej. W takim kierunku podążało także dotychczasowe orzecznictwo nadzorcze regionalnych izb obrachunkowych. Akcentuje się w nim, że dokonanie zmian w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, które skutkują zaplanowaniem wydatku na realizację danego zadania w kwocie niższej, niż to przyjęto w wieloletniej prognozie finansowej, narusza wspomniany przepis art. 231 ust. 2 FinPubU, który stanowi, że uchwała budżetowa określa wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie (por. np. uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 13.1.2016 r., Nr 1/33/2016). W korelacji z ww. regulacją pozostaje art. 229 FinPubU, z którego wynika, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W takim też kierunku podąża argumentacja podana we wskazanej uchwale regionalnej izby obrachunkowej, gdzie podkreślono, że: Brak ujęcia w uchwale budżetowej pełnej kwoty wydatków na zadanie będące jednocześnie przedsięwzięciem przewidzianym do realizacji w wieloletniej prognozie finansowej, narusza art. 231 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Przepis ten stanowi, że w uchwale budżetowej ujmuje się wydatki na przedsięwzięcie zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej, w wysokości umożliwiającej jego terminowe zakończenie.

Warto jednocześnie wskazać, że regionalna izba obrachunkowa nie dokonała automatycznie stwierdzenia nieważności podanego zapisu, lecz poinformowała organ stanowiący gminy o możliwości złożenia wyjaśnień, bądź dokonania zmian w budżecie w celu dostosowania jego zapisów do zgodności z prawem.

Podsumowując, z powyższego należy wnioskować, że wszczęcie postępowania nadzorczego przez regionalną izbę obrachunkową było zasadne. Nie jest prawnie dopuszczalne, aby istniały kwotowe różnice w wydatkach pomiędzy danymi wykazanymi w budżecie, a danymi wykazanymi w wieloletniej prognozie finansowej. Musi istnieć spójność pomiędzy tymi dokumentami finansowymi gminy. Założenie to ma charakter uniwersalny i ma zastosowanie do wszelkich pozycji wydatkowych ujmowanych we wskazanych dokumentach.

Źródło: http://lublin.rio.gov.pl/
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności