Złożenie zabezpieczenia akcyzowego przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na terytorium kraju

Nowelizacja ustawy z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 864 ze zm.; dalej: AkcyzaU) dokonana ustawą z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520), która zacznie obowiązywać od 1.11.2019 r. wprowadza rozwiązanie prawne, zgodnie z którym w przypadku wyrobów akcyzowych niewymienionych w zał. nr 2 do AkcyzaU, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, które są nabywane wewnątrzwspólnotowo w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego i objęcia procedurą zawieszenia poboru akcyzy, warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy będzie:

1) dokonanie przez podatnika zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, obejmującego w szczególności dane dotyczące ilości nabywanych wyrobów akcyzowych i kwotę akcyzy podlegającej zawieszeniu oraz

2) złożenie zabezpieczenia akcyzowego, przed wprowadzeniem wyrobów na terytorium kraju, a także

3) dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych.

W konsekwencji w rozporządzeniu Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2543), dodano przepis określający moment obciążania zabezpieczenia generalnego wymaganego w związku z dokonywanym nabyciem wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 40 ust. 6 AkcyzaU. Dodany przepis ustala techniczne rozwiązanie wykonujące postanowienia ustawowe ustalające warunki dla stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przy przemieszczaniu na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego ww. wyrobów akcyzowych.

Zatem w celu odnotowania obciążenia zabezpieczenia generalnego, w przypadku wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 40 ust. 6 AkcyzaU, przemieszczanych na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego, przedłożenie właściwych dokumentów ma nastąpić najpóźniej z chwilą złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności