Złożenie wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika przez innego pracodawcę

W tej sprawie należy ustalić, czy nie nastąpiła zmiana pracodawcy. Należy ustalić, czy pracodawca składający wniosek jest stroną postępowania.

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z powyższymi przepisami.

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie jest pracodawca. Świadczy o tym zapis art. 122 ust. 7 ustawy z 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.). Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Na pracodawcy spoczywa również obowiązek powiadomienia o zawarciu z młodocianym umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Obowiązek ten wynika wprost z zapisu § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z 28.5.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r. poz. 2010). O zawarciu umowy pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

Z uwagi na powyższe, należy ustalić, czy w przedmiotowej sprawie nie zaistniała okoliczność zmiany pracodawcy, ewentualnie z jakich powodów osoby zgłaszające fakt zawarcia umowy oraz występujące z wnioskiem o dofinansowanie nie są tożsame. W kwestii dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika, przeprowadza się postępowanie administracyjne. Pracodawcy przysługują więc prawa strony w rozumieniu art. 28 ustawy z 14.6.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.). Należy zatem ustalić, czy z wnioskiem o dofinansowanie zwróciła się osoba będąca stroną postępowania.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności