W tej sprawie należy ustalić, czy nie nastąpiła zmiana pracodawcy. Należy ustalić, czy pracodawca składający wniosek jest stroną postępowania.

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z powyższymi przepisami.

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie jest pracodawca. Świadczy o tym zapis art. 122 ust. 7 ustawy z 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.). Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Na pracodawcy spoczywa również obowiązek powiadomienia o zawarciu z młodocianym umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Obowiązek ten wynika wprost z zapisu § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z 28.5.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r. poz. 2010). O zawarciu umowy pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

Z uwagi na powyższe, należy ustalić, czy w przedmiotowej sprawie nie zaistniała okoliczność zmiany pracodawcy, ewentualnie z jakich powodów osoby zgłaszające fakt zawarcia umowy oraz występujące z wnioskiem o dofinansowanie nie są tożsame. W kwestii dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika, przeprowadza się postępowanie administracyjne. Pracodawcy przysługują więc prawa strony w rozumieniu art. 28 ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.). Należy zatem ustalić, czy z wnioskiem o dofinansowanie zwróciła się osoba będąca stroną postępowania.