Złożenie pisma do sądu na innej poczcie może być podstawą do przywrócenia terminu

Stan faktyczny

Dnia 27.1.2015 r. zapadł wyrok w sprawie Małgorzaty T. toczący się przed Sądem Rejonowym w O. Orzeczenie było dla Małgorzaty T. niekorzystne, więc zdecydowała się odwołać od tego wyroku. Apelację wysłała 23.2.2015 r., przy czym był to już praktycznie ostatni termin do jej złożenia, gdyż wyrok z uzasadnieniem został jej doręczony już 9.2.2015 r.

Zgodnie z art. 369 § 1 ustawy z 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm. - dalej: KPC) apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie 2-tygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Apelacja dotarła do Sądu Rejonowego w O. 25.2.2015 r. Wobec tego rozpoznający apelację Sąd Okręgowy w E. odrzucił ją jako złożoną po terminie.

Małgorzata T. odwołała się od tego orzeczenia wskazując, że art. 165 § 2 KPC stanowi, że oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.) lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Problem polegał na tym, że wskazanym w wyżej wymienionym przepisie operatorem pocztowym wyznaczonym jest Poczta Polska, a Małgorzata T. nadała apelację w placówce należącej do Polskiej Grupy Pocztowej S.A. (PGP). Zdaniem sądu PGP nie może dotyczyć przepis art. 165 § 2 KPC i tym samym za dzień złożenia apelacji należy uznać dopiero dzień w którym pismo procesowe doręczono do sądu. W tym przypadku apelacja trafiła do sądu 2 dni po terminie.

W efekcie rozpoznający sprawę w II instancji Sąd Okręgowy w E. skierował do SN pytanie prawne: czy oddanie pisma procesowego w polskiej placówce operatora pocztowego innego niż operator wyznaczony, o którym stanowi art. 165 § 2 KPC, jest równoznaczne z wniesieniem tego pisma do sądu w rozumieniu tego przepisu?

Rozstrzygnięcie SN

Sąd Najwyższy jednak nie odpowiedział na to pytanie, ale przejął sprawę do rozpoznania, następnie uchylił orzeczenie sądu II instancji w przedmiocie odrzucenia apelacji ze względu na upływ terminu i nakazał sądowi rozpoznanie merytoryczne apelacji.

W uzasadnieniu SN wskazał, że przywrócenie terminu przez sąd I instancji było zasadne, ponieważ pozwana Małgorzata T. została wprowadzona w błąd, przez wskazanie, że złożenie u każdego operatora pocztowego pisma procesowego jest równoznaczne ze złożeniem go w sądzie. Pouczenia sądu powinny wskazywać, że operatorem wyznaczonym jest Poczta Polska SA , a nie ogólnie placówka pocztowa, dopiero wtedy informacja będzie rzetelna i strony nie będą mogły powoływać się na niewiedzę, gdy zamiast na poczcie pisma będą składane w placówce innego operatora pocztowego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności