Zgłoszenie robót budowlanych

Teren objęty inwestycją znajduje się w pasie pomiędzy terenem kolejowym a drogą krajową Nr 50, a inwestor złożył do Starostwa Powiatowego materiały do zgłoszenia obejmujące: oświetlenie, stacja ładowania pojazdów elektrycznych, tablica informacji pasażerskiej.

Organ architektoniczno-budowlany nie powinien przyjąć zgłoszenia na roboty budowlane w przypadku, kiedy inwestycja dotyczy terenu kolei stanowiących własność Skarbu Państwa. Trudno też przyjąć zgłoszenie na roboty budowlane, kiedy obszar zgłoszenia zawiera drogi dojazdowe. Budzi zastrzeżenia również zgłoszenie robót budowlanych pomiędzy terenem kolejowym, a drogą krajową. Zastrzeżenia natomiast nie budzi budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszącymi jej zabudowaniami.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej wnosi sprzeciw, jeżeli:

  1. zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
  2. budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, inne akty prawa miejscowego lub inne przepisy,
  3. zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.

Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29‒31 PrBud.

Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej.Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są:

  1. inwestor,
  2. właściciele,
  3. użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

Samo stwierdzenie niezgodności zgłoszonych robót budowlanych z ustaleniami miejscowego planu jest wystarczającą i samodzielną podstawą do wniesienia sprzeciwu. Organ nie może kwestionować obowiązujących postanowień planu i dokonywać oceny w zakresie ewentualnej niezgodności postanowień planu z innymi obowiązującymi przepisami prawa. W ramach oceny zgłoszonych robót budowlanych organ administracji architektoniczno-budowlanej ma natomiast obowiązek dokonać samodzielnej analizy w kwestii zgodności planowanej inwestycji z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego. Nie jest w tym zakresie związany inną oceną, dokonaną na potrzeby odrębnego przedmiotowo postępowania, prowadzonego przez inne organy, przy innej procedurze i na podstawie innych przepisów prawa materialnego. Poza tym, organ wydaje decyzję o sprzeciwie, gdy stwierdzi naruszenie przepisów prawa, a nie w celu ustalenia, że inwestycja jest z nimi zgodna. To, że roboty spełniają wymogi wynikające z innych przepisów, nie powoduje odstąpienia od dokonania ustaleń w zakresie naruszenia przepisów planu miejscowego. Ustalenia planu, w przypadku braku wyłączeń ustawowych w tym zakresie, są tak samo wiążące jak przepisy innych aktów i nie można odstąpić od ich stosowania, stwierdzając, że inwestycja spełnia wymogi wynikające z innych regulacji. Skoro w obowiązującym planie ustalony jest zakaz podejmowania określonych działań, to oznacza, że wszelkie rozwiązania techniczne wyczerpujące jego przesłanki i prowadzące do jego naruszenia, jako niedopuszczalne, uznać należy za niezgodne z tym zakazem.

Dokonanie zgłoszenia rodzi pomiędzy zgłaszającym ‒ inwestorem a właściwym organem określony stosunek prawny, dla powstania którego podstawę stanowią przepisy PrBud.

Inwestor dokonuje zgłoszenia, gdyż w jego subiektywnym przekonaniu oraz ze względu na planowane zamierzenie budowlane tego wymagają przepisy, taki obowiązek wynika z PrBud. Po stronie organu, do którego wpłynęło zgłoszenie, istnieje obowiązek sprawdzenia, czy objęte zgłoszeniem budowa lub roboty budowlane podlegają zgłoszeniu zgodnie z art. 29 w zw. z art. 30 ust. 1 PrBud, czy ustalenie tego jest możliwe na podstawie załączonych dokumentów oraz czy nie mają miejsca inne okoliczności wymienione w art. 30 ust. 6 i 7 PrBud, wykluczające zgłoszenie jako prawną formę powiadomienia organu, pozwalającą na rozpoczęcie robót budowlanych. Ocena wskazanych wyżej okoliczności przez organ jest niezbędna, gdyż na tej podstawie organ może ewentualnie nałożyć na inwestora obowiązek uzupełnienia zgłoszenia albo wnieść sprzeciw, czy też nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności