Zgłoszenie rejestracyjne VAT-R będzie integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG i można je potwierdzić podpisem profilem zaufanym ePUAP

Od 9.6.2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.5.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. poz. 1106). Z wprowadzonych zmian wynika, że formularz VAT-R będzie można przesyłać również przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i będzie można go potwierdzać podpisem profilem zaufanym ePUAP.

W art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z 6.3.2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 r. poz. 647) przyznano przedsiębiorcom prawo dołączenia do wniosku o wpis do CEIDG zgłoszenia rejestracyjnego lub aktualizacyjnego, o których mowa w przepisach ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221; dalej: VATU). Dołączone do wniosku o wpis zgłoszenie staje się integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG (art. 6 ust. 9 VATU). Wniosek o wpis do CEIDG składany elektronicznie podpisywany jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisywany w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czasu jego złożenia.

Natomiast Rozporządzenie z 19.9.2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. z 2017 r. poz. 1802 ze zm.) nie przewidywało możliwości przesyłania przez CEIDG zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, jak również nie wskazywało podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP jako podpisu, który może być stosowany do opatrywania formularzy przesyłanych przez CEIDG. Zatem należało doprowadzić do spójności przepisów tego rozporządzenia z rozwiązaniami przyjętymi w ustawie o CEIDG.

Po zmianie, zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R) będzie integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG i będzie można je potwierdzać podpisem profilem zaufanym ePUAP. Dotychczas przesłanie VAT-R w formie elektronicznej wymagało posiadania podpisu elektronicznego, co w przypadku małych podatników jest niezbyt częste. Zatem wprowadzenie możliwości podpisania VAT-R profilem zaufanym jest dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności