Zmiana ma na celu wprowadzenie do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 19.9.2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. z 2017 r. poz. 1802 ze zm.) zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do AkcyzaU, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przemieszczanych na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego. Zgłoszenie to zostanie dołączone zatem do wykazu deklaracji i podań, których przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie wymaga stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Przesyłanie ww. zgłoszenia powinno następować przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, bez konieczności stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Powyższa zmiana umożliwi szerszej grupie podatników składanie ww. zgłoszenia drogą elektroniczną.