Zgłoszenie o nabyciu własności przedsiębiorstwa – nowe rozporządzenie

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 4b ust. 4, dodanego do ustawy z 28.7.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 644, dalej: PodSpDarU). Zgodnie z obowiązującym od 25.11.2018 r. art. 4b ust. 1 PodSpDarU zwalnia się od podatku nabycie w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub udziału w nim, pod warunkiem:

1) zgłoszenia przez nabywcę nabycia własności przedsiębiorstwa lub udziału w nim właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego;

2) prowadzenia tego przedsiębiorstwa przez nabywcę przez okres co najmniej 2 lat od dnia jego nabycia.

W przypadku nabycia przedsiębiorstwa przez więcej niż jedną osobę, zwolnienie przysługuje tym nabywcom, którzy będą je prowadzili przez okres co najmniej 2 lat od dnia jego nabycia. Ponadto, warunki określone powyżej uważa się za zachowane także w przypadku, gdy przedsiębiorstwo zostało w całości wniesione jako wkład do spółki, a objęte w zamian udziały lub akcje nie zostaną zbyte przed upływem 2 lat od dnia nabycia własności przedsiębiorstwa lub udziału w nim.

Na podstawie art. 4b ust. 4 PodSpDarU minister właściwy ds. finansów publicznych został zobowiązany do określenia, w drodze rozporządzenia, wzoru zgłoszenia o nabyciu własności przedsiębiorstwa lub udziału w nim oraz zakresu danych w nim zawartych, w szczególności:

1) danych identyfikujących podatników obowiązanych do złożenia zgłoszenia,

2) danych identyfikujących oraz ostatniego adresu spadkodawcy, po którym została nabyta własność przedsiębiorstwa lub udział w nim,

3) danych dotyczących rzeczy lub praw majątkowych wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa oraz wielkoci nabytego w nim udziału

- uwzględniając konieczność potwierdzenia nabycia w celu skorzystania ze zwolnienia.

W rezultacie wydane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z 15.10.2018 r. Rozporządzenie to określi:

1) wzór zgłoszenia o nabyciu własności przedsiębiorstwa lub udziału w nim;

2) zakres danych zawartych w zgłoszeniu o nabyciu własności przedsiębiorstwa.

Wzór zgłoszenia o nabyciu własności przedsiębiorstwa stanowi załącznik do rozporządzenia, przy czym zgłoszenie to powinno zawierać:

1) datę nabycia;

2) datę powstania obowiązku podatkowego;

3) miejsce i cel składania zgłoszenia;

4) dane identyfikacyjne i aktualny adres zamieszkania podatnika obowiązanego do złożenia zgłoszenia;

5) dane identyfikacyjne i ostatni adres zamieszkania spadkodawcy;

6) tytuł i przedmiot nabycia oraz wielkość nabytego udziału w przedsiębiorstwie;

7) rodzaj dokumentu potwierdzającego nabycie;

8) dane dotyczące rzeczy lub praw majątkowych wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa, w tym ich wartość rynkową;

9) podpis nabywcy (pełnomocnika).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności