Zgłaszanie umów o dzieło do ZUS od 1.1.2021 r.

Taki obowiązek nakłada na płatników składek i osoby fizyczne zlecające dzieła art. 22 tarczy antykryzysowej, czyli ustawy z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568). Zmienia on bowiem kilka regulacji ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.; dalej: SysUbSpołU), które zaczną obowiązywać od 1.1.2021 r.

Krąg podmiotowy

Według dodanego do art. 36 ust. 17 SysUbSpołU, obowiązek informacyjny będzie dotyczył każdej umowy o dzieło zawieranej z osobą, która:

  • nie pozostaje w stosunku pracy, tj. nie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę,
  • nie świadczy pracy w ramach umowy o dzieło na rzecz pracodawcy, z którym łączy ją stosunek pracy.

Zakres informacyjny

Informacje o zawartych umowach o dzieło będą ewidencjonowane przez ZUS na koncie płatnika składek (art. 45 ust. 1 pkt 1a SysUbSpołU). Wzór takiej informacji zostanie określony w rozporządzeniu (art. 49 ust. 2 pkt 9 SysUbSpołU). Znajdzie się w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 20.12.2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, innych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 2495 ze zm.). Na razie jednak nie ma nawet jego projektu.

Ważne
Umowa o dzieło nie podlega składkom na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, mimo wprowadzenia obowiązku zawiadomienia ZUS o jej zawarciu.

Cele regulacji

W uzasadnieniu do projektu tarczy antykryzysowej napisano, że celem nowych regulacji jest umożliwienie ZUS weryfikacji istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych osób wykonujących umowy o dzieło oraz udostępniania informacji o ich zawarciu ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

W trybie art. 50 ust. 17 pkt 5 SysUbSpołU minister finansów oraz organy Krajowej Administracji Skarbowej mogą rzeczywiście żądać od ZUS udostępnienia danych o takich kontraktach. Jednak wyłącznie w celu niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań zmierzających do skutecznego poboru należności podatkowych i weryfikacji danych własnych oraz zadań analityczno-sprawozdawczych.

Skutki obowiązku

Bez względu na sposób określenia zakresu informacji o takich kontraktach, art. 36 ust. 17 SysUbSpołU ułatwi ZUS kontrolę umów o dzieło i ewentualną ich kwalifikację jako stosunków prawnych podlegających obowiązkowym składkom (np. jeśli faktycznie jest umową zlecenia, o świadczenie usług czy o pracę). Pozwoli także ustalić skalę wykonywania pracy na mocy umów o dzieło, co może prowadzić do podjęcia decyzji o włączeniu takich kontraktów do grupy tytułów objętych obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Taki pomysł jest przecież cyklicznie dyskutowany.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności