W Dz.U. z 2017 r. pod poz. 2390 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 30.11.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (dalej: nowelizacja).

Zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z 2.7.2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. nr 130, poz. 880) zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wymagają instalacje, z wyjątkiem m.in. instalacji energetycznych – o nominalnej mocy cieplnej do 1 MW.

Nowelizacja wprowadza zmianę, zgodnie z którą zgłoszenia nie będą wymagały instalacje energetyczne – o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW.

Zgłoszenia instalacji energetycznych o nominalnej mocy cieplnej wynoszącej 1 MW, a jeżeli na terenie jednego zakładu położonych jest kilka instalacji energetycznych, to o łącznej nominalnej mocy cieplnej wynoszącej 1 MW, w skład których wchodzą wyłącznie źródła spalania paliw oddane do użytkowania przed 20.12.2018 r., a w przypadku, gdy pozwolenia na budowę źródeł spalania paliw wydano przed 19.12.2017 r. – oddane do użytkowania nie później niż w dniu 20.12.2018 r. , należy dokonać organowi ochrony środowiska w terminie do 31.12.2028 r.