Inwestycja będzie kosztowała 56,5 mln zł i obejmie inwestycje w 24 budynkach miejskich (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, liceum, żłobek, basen). Firma zapewni projektowanie, wykona roboty oraz termomodernizację i zapewni sfinansowanie projektu. Inwestycja ma się zakończyć w drugiej połowie 2018 r. i zapewnić oszczędność w zużyciu energii cieplnej na poziomie 43,5 proc. Następnie przez 16 lat firma będzie zarządzała budynkami.

Projekt ubiega się także o finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego – dotacja może wynieść nawet 35 mln zł.

Partnerstwo hybrydowe przewidziane jest dla realizacji projektów infrastrukturalnych [art. 34 ust. 1 ustawy z 11.7.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146)]. Projekty hybrydowe to bardzo złożona struktura, która zakłada finansowanie projektu z trzech źródeł: kapitału prywatnego, środków publicznych i dofinansowania unijnego. W przypadku takiego projektu rolę beneficjenta może pełnić zarówno podmiot publiczny jak i prywatny, i wniosek o dofinansowanie może być składany przez każdy z tych podmiotów.

Złożenie wniosku może następować zarówno przed wyborem partnera prywatnego, jak i wtedy, gdy partner jest już wybrany. W pierwszym przypadku wniosek o dofinansowanie może składać podmiot publiczny, a w drugim albo partner prywatny, albo podmiot publiczny.

Ponadto, warto zwrócić uwagę, że w przepisach unijnych wyróżnia się kategorię tzw. dużych projektów hybrydowych. Są to projekty, które składają się z wielu robót, posiadają jasno określone cele, a ich całkowity koszt przekracza 50 mln euro (a w szczególnych przypadkach nawet 75 mln euro).