Zezwolenia na transport tylko dla osób z dobrą reputacją

Zmienione przepisy o transporcie drogowym wprowadzają nowe warunki, które przedsiębiorca i zarządzający transportem muszą spełniać, aby zapewnić zgodność z wymogiem dobrej reputacji. Dobrą reputacją muszą się cieszyć przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika drogowego oraz zarządzający transportem. To niekaralność za przestępstwa, wykroczenia lub inne naruszenia prawa wynikające z regulacji unijnych oraz przepisów krajowych.

Ustawa z 4.10.2016 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1935; dalej: Nowelizacja) wprowadza w tym zakresie istotną zmianę. Otóż dobrą reputację należy potwierdzić zaświadczeniem z Krajowego Rejestru Karnego. Na pozytywne nie mogą liczyć osoby, które otrzymały prawomocny wyrok skazujący za przestępstwa umyślne z zakresu prawa handlowego, upadłościowego czy o ruchu drogowym. Dobrą reputację traci się również, gdy zarządzający transportem lub przedsiębiorca został skazany w którymś z państw UE za poważne przestępstwo.

Ważne
W nowelizacji doprecyzowano, jakie przestępstwa będą kwalifikowane jako poważne (m.in. sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającej życiu albo zdrowiu wielu osób bądź mieniu w wielkich rozmiarach). Konsekwencją wydania wobec osoby wykonującej działalność w transporcie wyroku za wspomniane przestępstwo jest wydanie decyzji administracyjnej stwierdzającej utratę dobrej reputacji.

Przy dokonywaniu oceny dobrej reputacji brana będzie pod uwagę nie tylko liczba stwierdzonych naruszeń. Trzeba będzie ją zestawić z liczbą kierowców u danego przedsiębiorcy. Po wydaniu decyzji stwierdzającej utratę dobrej reputacji przez przedsiębiorcę organ zawiesi zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na minimum rok. Jeżeli dobrą reputację utraci zarządzający transportem, będzie to równoznaczne z utratą certyfikatu kompetencji zawodowych na minimum rok.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności