Zmienione przepisy o transporcie drogowym wprowadzają nowe warunki, które przedsiębiorca i zarządzający transportem muszą spełniać, aby zapewnić zgodność z wymogiem dobrej reputacji. Dobrą reputacją muszą się cieszyć przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika drogowego oraz zarządzający transportem. To niekaralność za przestępstwa, wykroczenia lub inne naruszenia prawa wynikające z regulacji unijnych oraz przepisów krajowych.

Ustawa z 4.10.2016 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1935; dalej: Nowelizacja) wprowadza w tym zakresie istotną zmianę. Otóż dobrą reputację należy potwierdzić zaświadczeniem z Krajowego Rejestru Karnego. Na pozytywne nie mogą liczyć osoby, które otrzymały prawomocny wyrok skazujący za przestępstwa umyślne z zakresu prawa handlowego, upadłościowego czy o ruchu drogowym. Dobrą reputację traci się również, gdy zarządzający transportem lub przedsiębiorca został skazany w którymś z państw UE za poważne przestępstwo.

Ważne
W nowelizacji doprecyzowano, jakie przestępstwa będą kwalifikowane jako poważne (m.in. sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającej życiu albo zdrowiu wielu osób bądź mieniu w wielkich rozmiarach). Konsekwencją wydania wobec osoby wykonującej działalność w transporcie wyroku za wspomniane przestępstwo jest wydanie decyzji administracyjnej stwierdzającej utratę dobrej reputacji.

Przy dokonywaniu oceny dobrej reputacji brana będzie pod uwagę nie tylko liczba stwierdzonych naruszeń. Trzeba będzie ją zestawić z liczbą kierowców u danego przedsiębiorcy. Po wydaniu decyzji stwierdzającej utratę dobrej reputacji przez przedsiębiorcę organ zawiesi zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na minimum rok. Jeżeli dobrą reputację utraci zarządzający transportem, będzie to równoznaczne z utratą certyfikatu kompetencji zawodowych na minimum rok.