W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 212 opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 21.1.2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

Z rozporządzenia wynika m.in., że dystrybucja blankietów zezwoleń odbywa się na podstawie zamówienia złożonego przez organ właściwy do wydania zezwolenia u producenta blankietów zezwoleń.

Producent blankietów oraz organ właściwy do wydania zezwolenia zabezpieczają przed dostępem osób nieupoważnionych posiadane blankiety zezwoleń. Ponadto, producent blankietów prowadzi wykaz wyprodukowanych i odebranych blankietów zezwoleń oraz zabezpiecza ten wykaz przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykaz prowadzi się oddzielnie dla każdego rodzaju blankietu zezwoleń, których wzory określają załączniki nr 4–6 do rozporządzenia.

Wniosek o wydanie zezwolenia składa się, odpowiednio do kategorii zezwolenia, na formularzu według wzoru określonego w załącznikach nr 1–3 do rozporządzenia.

Ważne

Blankiety zezwoleń są drukami ścisłego zarachowania. Zezwolenie wydaje się na blankiecie zezwolenia na podstawie wniosku.

Warunkiem wyznaczenia trasy przejazdu pojazdu nienormatywnego jest stan techniczny drogi spełniający następujące wymagania:

 • na drodze nie występują przełomy lub osuwiska;
 • wysokość skrajni drogi lub drogowego obiektu inżynierskiego jest przynajmniej o 0,1 m większa niż wysokość pojazdu wraz z ładunkiem; w przypadku obiektu inżynierskiego dotyczy to każdego punktu obiektu w miejscu przejazdu;
 • szerokość skrajni drogi lub drogowego obiektu inżynierskiego jest przynajmniej o 1,0 m większa niż szerokość pojazdu wraz z ładunkiem;
 • ocena stanu technicznego dźwigarów lub pomostu obiektu mostowego dokonywana zgodnie z przepisami o numeracji i ewidencji dróg publicznych oraz obiektów mostowych jest równa lub większa niż 3 (w skali od 0 do 5).

Oprócz takich wymagań przejazd pojazdu nienormatywnego nie może powodować przekroczenia bezpiecznego poziomu wytężenia materiału w konstrukcji nośnej drogowego obiektu inżynierskiego, określonego przy pomocy parametrów określonych w § 10 § 2 rozporządzenia.

Organ właściwy do wydania zezwolenia określa warunki przejazdu pojazdu nienormatywnego na podstawie następujących kryteriów:

 • terminu oraz godzin przejazdu,
 • prędkości przejazdu,
 • organizacji ruchu,
 • zabezpieczenia urządzeń technicznych umieszczonych w pasie drogowym,
 • zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego

– na wyznaczonej trasie, o której mowa wyżej, lub jej poszczególnych odcinkach.

W przypadku przejazdu pojazdu nienormatywnego przez most, wiadukt lub po estakadzie zarządca drogi ustala zależnie od potrzeb:

 • ograniczenia lub wyeliminowanie ruchu innych pojazdów na obiekcie;
 • ograniczenia prędkości przejazdu przez obiekt;
 • sposób przejazdu po określonym pasie ruchu lub w osi jezdni;
 • sposób przeciągania przyczepy przy użyciu liny;
 • sposób dodatkowego podparcia przęsła.
Ważne

W przypadku braku możliwości przejazdu pojazdu nienormatywnego przez wiadukt nad linią kolejową zarządca drogi ustala sposób ominięcia wiaduktu objazdem w poziomie szyn.

Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 22.6.2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 764). W związku z tym, niewykorzystane blankiety zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego, zgodne ze wzorem określonym w przepisach dotychczasowych, podlegają komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu w terminie do 60 dni liczonym od 13.3.2021 r. Komisyjnego i protokolarnego zniszczenia dokonuje komisja wyznaczona przez organ wydający zezwolenia.

Protokół zniszczenia:

 • wskazuje skład komisji, datę zniszczenia oraz rodzaj i liczbę zniszczonych blankietów zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego;
 • przechowuje organ wydający zezwolenia przez okres 5 lat od dnia zniszczenia.