1. Cel i zakres zmian w przepisach
2. Deklaracje składane drogą elektroniczną
3. Deklaracje składane w formie papierowej
4. Przygotowanie firm do nowych obowiązków

1. Cel i zakres zmian w przepisach

W dniu 22.10.2014 r. Senat przyjął bez poprawek ustawę z 26.9.2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (na dzień publikacji ustawa nie była ogłoszona w Dzienniku Ustaw).

Nowelizacja wprowadza zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie obowiązku składania niektórych deklaracji i informacji podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Ustawodawca zaznaczył w uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej, że jej zasadniczym celem jest usprawnienie (zoptymalizowanie) procesów wymiany informacji między administracją podatkową a płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmiotami niepełniącymi funkcji płatnika w tym podatku, obowiązanymi do składania informacji o dochodach (przychodach) osób fizycznych, a także podatnikami i płatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1.1.2015 r. i mają mieć zastosowanie do uzyskanych dochodów (lub poniesionych strat) począwszy od 1.1.2014 r. W przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy, czyli również spółek z o.o., obowiązek składania zeznania podatkowego w formie elektronicznej dotyczy dochodów uzyskanych (poniesionych strat) od pierwszego dnia roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31.12.2013 r.

2. Deklaracje składane drogą elektroniczną

Obowiązek składania deklaracji i informacji podatkowych za pomocą komunikacji elektronicznej w przypadku płatników dotyczy m.in.:
1) informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C);
2) informacji o dochodach i pobranych zaliczkach (PIT-11),
3) informacji o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R), a także
4) rocznego obliczenie podatku za podatnika (PIT-40).
Natomiast, w przypadku podatników obowiązek ten dotyczy osób prawnych (m.in. spółek z o.o.) składających zeznania podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (straty) – CIT-8.

Ponadto, drogę elektroniczną powinny być składane przez płatników:
1) informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R);
2) informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby prawne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-2/IFT-2R).

3. Deklaracje składane w formie papierowej

Powyższe deklaracje i informacje mogą w formie pisemnej składać nadal płatnicy, którzy są obowiązani sporządzić informację lub roczne obliczenie podatku za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników.
W przypadku deklaracji i informacji składanych w trakcie roku liczbę podatników ustala się, uwzględniając wszystkich podatników od początku roku do dnia sporządzenia tych deklaracji i informacji. Jeśli płatnicy uprawni do składania pisemnych deklaracji są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, wówczas zeznanie podatkowe CIT-8 mogą składać również w formie pisemnej. Nie dotyczy to jednak płatników i podatników w imieniu których te deklaracje i informacje składają urzędowi skarbowemu przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie ksiąg podatkowych.

Co do zasady, termin składania informacji podatkowych za pomocą komunikacji elektronicznej nie ulegnie zmianie. A zatem, do końca lutego roku następującego po roku podatkowym można składać informacje do urzędu skarbowego i podatnikom za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Natomiast został skrócony termin składania tych informacji w formie papierowej i mogą być one składne jedynie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.

4. Przygotowanie firm do nowych obowiązków

Planowane zmiany w prawie dotyczące obowiązku elektronicznego składania deklaracji wymuszają potrzebę wprowadzania w firmach rozwiązań pozwalających na automatyczne przygotowanie oraz masową i wygodną wysyłkę deklaracji podatkowych w zakresie PIT i CIT.
Ministerstwo finansów na swych stronach internetowych w zakładce: e-Deklaracje informuje, że aby usprawnić składanie deklaracji drogą elektroniczną zostanie uruchomiona Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD), będąca nowym, intuicyjnym kanałem służącym do wysyłania e-deklaracji. Wprowadzone zostały nowe schematy informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz deklaracji PIT-40, które w Uniwersalnej Bramce Dokumentów zostały oznaczone: PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-RZ oraz deklaracja PIT-40Z. Płatnicy zaliczek na podatek dochodowy będący osobami fizycznymi, będą mieli możliwość podpisania wysyłanych dokumentów danymi autoryzacyjnymi. Składanie korekt oraz deklaracji „pojedynczych” będzie możliwe zarówno przy użyciu UBD oraz bramki e-Deklaracje. Nowy kanał zostanie uruchomiony 1.1.2015 r., ale ministerstwo informuje, że obecnie można już sprawdzić wymogi elektroniczne zaprezentowane:

(1) w zakładce Do pobrania – Specyfikację Wejścia-Wyjścia UBD dla środowiska testowego;
(2) w zakładce Struktury dokumentów XML – Wzory dokumentów do testów UBD.

Natomiast, pod adresem https://test-ubd.mf.gov.pl/uslugi/dokumenty znajduje się testowa wersja Uniwersalnej Bramki Dokumentów, która pozwoli na dostosowanie systemów teleinformatycznych podatników i płatników do nowego rozwiązania oraz przygotowanie do korzystania z kolejnego kanału komunikacji. Podpisanie dokumentów przez płatnika zaliczek (będącego osobą fizyczną) możliwe będzie poprzez podanie danych autoryzacyjnych, w tym m.in. imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz numeru NIP.