Zestawienie obowiązujących od 14 listopada zmian w zamówieniach publicznych

Co istotne, do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed tym dniem stosuje się przepisy dotychczasowe. Do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych po tej dacie w następstwie postępowań o udzielenie zamówień publicznych wszczętych i niezakończonych przed 14.11.2017 r. również stosuje się przepisy dotychczasowe.

Analizę porównawczą stanu obecnego z poprzednim, wraz z uzasadnieniem zmian i krótkim komentarzem, przedstawiamy w poniższej tabeli.

Przepis ZamPublU

Poprzedni stan prawny

Obowiązujący stan prawny

Uzasadnienie zmiany i komentarz

art. 131w ust. 2 pkt 1

Zamawiający może udzielić zaliczek w przypadku udzielenia zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, jeżeli wysokość jednorazowej zaliczki nie przekracza 25% wartości wynagrodzenia wykonawcy

Zamawiający może udzielić zaliczek w przypadku udzielenia zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, jeżeli wysokość jednorazowej zaliczki nie przekracza 33% wartości wynagrodzenia wykonawcy

Udzielanie zaliczek zabezpieczonych jedynie gwarancjami jest korzystniejsze finansowo niż konieczność samodzielnego zapewnienia przez wykonawców kredytowania projektów, co ma istotny wpływ na finalny koszt projektu. Koszty ewentualnych zobowiązań kredytowych są wliczane bowiem do oferty przedstawianej zamawiającemu. Zwiększenie możliwości udzielania zaliczek może mieć wpływ na obniżenie wartości ofert oraz może być istotnym narzędziem negocjacyjnym, zwłaszcza w przypadku zamówień udzielanych w trybie zamówień z jednym wykonawcą, gdzie zasadniczo są badane koszty związane z kontraktem.

Zamawiający, biorąc pod uwagę ryzyka związane z projektem (prace badawcze, rozwojowe, dostawy standardowe/niestandardowe), jak również realne zaangażowanie środków w danym roku budżetowym, ma możliwość decydowania o wysokości udzielanych zaliczek. Ustawodawca nie obliguje zamawiającego do każdorazowego udzielania zaliczek w pełnym wymiarze procentowym, w związku z tym ewentualna ich wysokość każdorazowo zależy od zamawiającego. Wysokość 33% z jednej strony określa maksymalną wysokość, z drugiej daje zamawiającemu zwiększone możliwości negocjacyjne i możliwość obniżenia wartości kosztów obsługi zamówienia

Art. 131w ust. 2a

Brak regulacji odrębnej w zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa; w tym zakresie miał odpowiednie zastosowanie art. 151a ust. 4 ZamPublU

Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, pod warunkiem że wykonawca, w ramach realizacji zamówienia, rozliczy środki w zakresie wartości poprzednio udzielanych zaliczek lub wykaże, iż zaangażował całość środków w zakresie wartości poprzednio udzielanych zaliczek

Ustanowiony próg 33% nie daje możliwości pełnego zaliczkowania, wymagając zasadniczo rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia, a nie w fazie końcowej projektu, chyba że wykonawca rozliczy poprzednio udzieloną zaliczkę i zwróci się o kolejną, z jednoczesnym obowiązkiem zabezpieczenia zaliczki

art. 131w ust. 3

Przepisy art. 151a ust. 4-7 ZamPublU stosuje się odpowiednio

Przepisy art. 151a ust. 5-7 ZamPublU stosuje się odpowiednio

Odesłanie tylko do art. 151a ust. 5‒7 ZamPublU, tj. rezygnacja z odesłania także do ust. 4, jest konsekwencją wprowadzenia odrębnej zasady możliwości udzielania kolejnych zaliczek w odniesieniu do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w art. 131w ust. 2a
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności