Zespół ds. analizy wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zarządzenie nr 6 Ministra Środowiska z 16.1.2014 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (opubl. Dz.Urz. Ministra Środowiska z 2014 r. poz. 6) powołano przedmiotowy zespół jako organ pomocniczy Ministra Środowiska. Podstawę prawną stanowi art. 7 ust. 4. pkt. 5 ustawy o Radzie Ministrów z 8.8.1996 r. (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 392) stanowiący, iż członek Rady Ministrów po zawiadomieniu Prezesa Rady Ministrów powołuje rady i zespoły, jako organy pomocnicze w sprawach należących do zakresu jego działania.

Nadmienić należy, że Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej - środowisko oraz gospodarka wodna (§ 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18.11.2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska, Dz.U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671) ustanowionymi ustawą o działach administracji rządowej z dnia 4.9.1997 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 743).

Do zakresu działania Zespołu należy:

  • analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami komunalnymi;
  • dokonanie identyfikacji problemów związanych z wdrażaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi i wypracowanie propozycji ich rozwiązań;
  • opracowanie propozycji zmian legislacyjnych i organizacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Przewodniczącym komisji ustanowiono prof. nzw. dr hab. inż. Andrzeja Kraszewskiego (profesora Politechniki Warszawskiej, eksperta w dziedzinie inżynierii środowiska). Ponadto powołani zostali Zastępca Przewodniczącego – w osobie prof. zw. dr hab. Marek Górski (znawca zagadnień związanych z prawem ochrony środowiska), oraz Sekretarz Zespołu Jana Polaczka (doradcę Ministra). Ponadto powołano 10 członków, przedstawicieli świata nauki i biznesu, środowisk samorządowych. Dodatkowo Przewodniczący jest upoważniony do zaproszenia z głosem doradczym innych osób.

Zarządzenie określa zadania Przewodniczącego zespołu m.in. ustalanie harmonogramu prac, zwoływanie posiedzeń Zespołu, tworzenie w razie potrzeby grup roboczych, przedłożenie Ministrowi Środowiska wyników prac Zespołu.

Ponadto Zarządzenie reguluje tryb podejmowania rozstrzygnięć oraz obiegu informacji i materiałów koniecznych do prac Zespołu.

Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Zespołu. Koszty związane z wykonywaniem zadań przez członków Zespołu są ponoszone przez ich jednostki macierzyste. Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska.

W uzasadnieniu wskazano, iż nowy system gospodarki odpadami wynikający z ustawy z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399) wywołał lawinę uwag, sugestii i komentarzy pochodzących od różnych gremiów. Konieczne zatem było powołanie odpowiedniego zespołu celem prawidłowego rozpatrzenia wszystkich uwag.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności