Zerowy VAT od sprzętu dla placówek oświatowych

W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 715 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 20.4.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Zmiany wprowadzono do rozporządzenia Ministra Finansów z 25.3.2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2020 r. poz. 527), w którym dodano § 10a, zgodnie z którym do 30.6.2020 r. obniżoną do wysokości 0% stawkę VAT stosuje się do dostawy towarów w formie darowizny, której przedmiotem są komputery przenośne, wyłącznie laptopy i tablety, na rzecz:

  1. placówek oświatowych;
  2. organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych oraz operatora OSE, o którym mowa w ustawie z 27.10.2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2184 ze zm.) – w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym;
  3. organów prowadzących szkołę lub placówkę, o których mowa w art. 4 pkt 16 PrOśw – w celu dalszego nieodpłatnego przekazania prowadzonym placówkom oświatowym (chodzi tu o organ prowadzący szkołę lub placówkę, przez który rozumie się ministra, JST, a także inne osoby prawne i fizyczne).

Stawkę VAT w wysokości 0% stosuje się pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy darowizny między podatnikiem dokonującym dostawy tych towarów oraz:

  1. placówką oświatową (pkt 1);
  2. organizacją humanitarną (pkt 2) i posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu towarów przez tę organizację placówce oświatowej;
  3. organem prowadzącym szkołę lub placówkę, z której wynika, że wymienione wyżej towary objęte obniżką stawki VAT zostaną przekazane placówce oświatowej prowadzonej przez ten organ.

Ponadto, przez placówkę oświatową rozumie się w tym przypadku:

  1. publiczne i niepubliczne jednostki, o których mowa w art. 2 pkt 1–4 i 7 PrOśw (wymienione w tych przepisach: przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze i kształcenia ustawicznego, a także centra kształcenia zawodowego oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze);
  2. uczelnie w rozumieniu ustawy z 20.7.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.); placówki opiekuńczo-wychowawcze w rozumieniu ustawy z 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.). 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności