Zbywanie akcji spółek przez Skarb Państwa

Według znowelizowanego art. 4 b ust. 1 KomPryU, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego (JST), na obszarze której znajduje się siedziba spółki, w której Skarb Państwa posiada akcje, powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego albo przez wniesienie przedsiębiorstwa do spółki zgodnie z art. 49, lub na wniosek organu wykonawczego związku JST, na obszarze którego mieści się siedziba takiej spółki, może zbyć nieodpłatnie część lub wszystkie posiadane przez Skarb Państwa akcje tej spółki na rzecz tej JST lub związku JST. Zatem nowelizacja przewiduje możliwość nieodpłatnego zbycia akcji spółki powstałej nie tylko w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, lecz także przez wniesienie przedsiębiorstwa do spółki, zgodnie z art. 49 (w trybie prywatyzacji bezpośredniej).

Co istotne, uprawnieni pracownicy w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego albo przez wniesienie przedsiębiorstwa do spółki, zgodnie z art. 49 KomPryU, której akcje zostały nieodpłatnie zbyte na rzecz JST lub związku JST zachowują uprawnienia do nieodpłatnego nabycia akcji.
Ponadto (z mocy art. 69b ust. 1a w związku z art. 4b ust. 1 KomPryU) na tych samych zasadach mogą być nieodpłatnie zbywane na rzecz JST lub związku JST, akcje należące do Skarbu Państwa w spółkach powstałych na podstawie odrębnych przepisów i w innym trybie niż określony w przedmiotowej ustawie. W przypadku zbycia przez JST lub związek JST akcji nabytych w tym trybie, stosuje się art. 4c, formułujący obowiązek przekazania części uzyskanych przychodów na wyodrębnione rachunki funduszy celowych: Funduszu Reprywatyzacji, Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, Funduszu Skarbu Państwa oraz Funduszu Nauki i Technologii Polskiej. Osoby uprawnione do nieodpłatnego nabycia akcji spółki, wymienionej w art. 69b ust. 1a KomPryU, której akcje zostały zbyte na podstawie art. 4b KomPryU, zachowują to prawo na dotychczasowych zasadach, przy czym kompetencje w zakresie zbywania akcji wykonuje organ wykonawczy JST lub organ wykonawczy związku JST.



 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności