Organem zatwierdzającym, na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 7 RachunkU jest organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to zwyczajne zgromadzenie wspólników, a przypadku spółki akcyjnej zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy. W spółce komandytowo-akcyjnej i spółdzielni powinno się odbyć walne zgromadzenie. W spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej, cywilnej zgromadzenie wspólników.

Sprawozdanie finansowe może być zatwierdzone wyłącznie przez zgromadzenie wspólników w spółkach. Wskazuje na to art. 228 ustawy z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm., dalej: KSH) gdzie uchwały wspólników wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Wspólnicy mogą delegować na walne zgromadzenia swoich pełnomocników. Na podstawie art. 243. § 1 KSH jeżeli ustawa lub umowa spółki nie zawierają ograniczeń, wspólnicy mogą uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwa, pod rygorem nieważności, należy udzielić na piśmie. Zostanie ono dołączone do księgi protokołów z walnego zgromadzenia. Jedna osoba może otrzymać pełnomocnictwa od kilku wspólników.

Przed walnym zgromadzeniem istnieje konieczność udostępnienia wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom spółdzielni, rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania – także opinii wraz z raportem biegłego rewidenta. Spółka akcyjna udostępnia dodatkowo akcjonariuszom sprawozdanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo organu administrującego.

Dokumenty należy udostępnić najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników, walnym zgromadzeniem akcjonariuszy lub walnym zgromadzeniem członków albo przedstawicieli członków spółdzielni. Wynika to z art. 68 RachunkU.

Ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia wspólników powinno być przekazane do wiadomości wspólników spółki z ograniczona odpowiedzialnością na dwa tygodnie przed zgromadzeniem. Wspólników zawiadamia się listem poleconym, przesyłką nadaną pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną, jeżeli wspólnik uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane ( art. 238 KSH).

W spółkach akcyjnych zawiadomienie należy wysłać na co najmniej trzy tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia, zgodnie z art. 402 § 1KSH.

Po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych przez zgromadzenia wspólników, należy je złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego oraz do urzędu skarbowego.

Zgodnie z art. 69 ust. 1 RachunkU kierownik jednostki jest zobowiązany do złożenia sprawozdania finansowego, opinii biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, odpisu uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdania z działalności, we właściwym rejestrze sądowym w terminie 15 dni od dnia jego zatwierdzenia.

W terminie 10 dni od zatwierdzenia sprawozdań finansowych, należy je złożyć do urzędu skarbowego. Zgodnie z art. 27 ust 2 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.) podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.