Zbliża się termin na przedłożenie projektu uchwały budżetowej JST i projektu uchwały w sprawie WPF

Wskazane projekty formalnie przekładane są dwóm adresatom:

1) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego,

2) regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania.

Zachowanie ww. procedury jest istotne, z punktu widzenia legalności całej procedury budżetowej. Szczególna zaś rola przypada regionalnej izbie obrachunkowej, która wydaje specjalną opinię ws. powyższych dokumentów w terminie 30 dni od daty wpływu tej dokumentacji. Opinie te są cennymi wskazówkami dla radnych w toku podejmowania uchwał budżetowych, bowiem informacje zawarte w opiniach odzwierciedlają faktyczne możliwości realizacji budżetu, w tym z uwzględnieniem różnych wskaźników. Opinie nie są zaskarżalne do sądu, lecz do jedynego organu regionalnej izby obrachunkowej – czyli kolegium regionalnej izby obrachunkowej.

Poniżej przedstawiamy przykładowy projekt zarządzenia w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 r. i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Zarządzenie

Wójta Gminy z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie uchwalenie budżetu gminy na 2021 rok i projektu uchwały sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) w zw. z art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), zarządzam, co następuje.

§ 1

1. Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej – projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok.

2. Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej – projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na 2021 rok.

3. Projekty dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2 stanowią integralny element przedmiotowego zarządzenia.

§ 2

Projekty wskazane w § 1 spełniają wszystkie wymagania formalne wynikające z ustawy o finansach publicznych.

§ 3

Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

………………..

Uzasadnienie

Wydanie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione względami prawnymi wynikającymi zasadniczo z ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz z ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym, do zadań wójta należy przygotowanie projektów uchwał rady gminy.

Odnośnie budżetu, niniejsze zarządzenie stanowi wypełnienie wymogu z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych. Z tej regulacji wynika zaś, że zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej:

1) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego,

2) regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania

- do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej:

1) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej;

2) inne materiały określone w uchwale, o której mowa w art. 234.

Z kolei, odnośnie wieloletniej prognozy finansowej, niniejsze zarządzenia stanowi wypełnienie wymogu z art. 230 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, gdzie postanowiono, że projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej:

1) regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania;

2) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy zawiera dodatkowo zestawienie planowanych wydatków związanych z COVID-19, które gmina z dużym prawdopodobieństwem będzie musiała ponieść w 2021 r.

Wskazane projekty uchwał podlegają m.in. przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która wydaje specjalne opinie. Opinie te będą istotne z punktu widzenia zachowania procedury uchwalenia budżetu i wieloletniej prognozy finansowej.

Z powyższych względów przyjęcie niniejszego zarządzenia jest konieczne i prawnie uzasadnione.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności