W związku z faktem, że minął dzień weryfikacji poziomu partycypacji uczestnictwa w PPE (1.1.2022 r.), informujemy, że pracodawcy powinni ustalić, czy nadal spełniają ustawowe przesłanki zwalniające z obowiązku tworzenia PPK, tj.:

 • finansują składkę podstawową do PPE w wysokości co najmniej 3,5% oraz 
 • poziom partycypacji co najmniej 25% osób zatrudnionych.

Celem utrzymania tego zwolnienia niezbędne jest sprawdzenie poziomu partycypacji na dzień 1.1.2022 r. Jest to działanie wewnętrzne dla każdego pracodawcy bez obowiązku raportowania na zewnątrz, jednak warto mieć to udokumentowane na wypadek ewentualnej kontroli. W związku z tym należy przygotować się na to dokumentując w odpowiedni sposób liczbę uczestników PPE oraz liczbę zatrudnionych. Podstawą prawną powyższego jest art. 133 ustawy z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.   

Obliczenie poziomu partycypacji w PPE na dzień 1.1.2022 r.

 1. Wspólna data – przyjmujemy dla licznika oraz dla mianownika jedną datę – 1.1.2022 r.
 2. Licznik – liczba uczestników PPE, tj. osób, za które odprowadzono (naliczono, potrącono i przekazano do podmiotu prowadzącego PPE) składkę do Pracowniczego Programu Emerytalnego w grudniu 2021 r. 
 3. Mianownik – liczba osób zatrudnionych u pracodawcy; przez osobę zatrudnioną rozumiemy definicję zawartą w ustawie o PPK, czyli wszystkie umowy o pracę oraz wszystkie stosunki cywilnoprawne, od których pracodawca jako płatnik jest zobowiązany naliczyć składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (np. obligatoryjnie ozusowana umowa zlecenia).
 4. Wynik procentowy – uzyskujemy dzieląc licznik przez mianownik; jeśli otrzymana wartość jest większa/równa 25%, to nasze PPE zwalnia z obowiązku tworzenia PPK.
 5. Częstotliwość obliczeń – regularnie na każdy 1 lipca oraz 1 stycznia każdego roku kalendarzowego, zaczynając od 1.7.2019 r.; kolejna weryfikacja, po obecnej, będzie miała miejsce 1.7.2022 r. 

Sposób udokumentowania poziomu partycypacji w PPE

Przepisy tak ustawy o PPE, jak też ustawy o PPK nie regulują sposobu oraz formy udokumentowania poziomu partycypacji w PPE. Wskazujemy, że nie ma również żadnego aktywnego obowiązku sprawozdawczego pracodawcy w tym zakresie. Niemniej pracodawca musi być w stanie udowodnić prowadzenie PPE zwalniającego z PPK na żądanie podmiotu zewnętrznego, a nie zaś z własnej inicjatywy. Rekomendujemy, by przygotować się na to dokumentując w odpowiedni sposób liczbę uczestników PPE oraz liczbę osób zatrudnionych. 

W ramach dokumentu, w którym pracodawca będzie weryfikował poziom partycypacji w PPE na dzień 1.1.2022 r. warto wskazać: 

 • nazwę pracodawcy;
 • datę, na jaką weryfikowany jest poziom partycypacji w PPE (1.1.2022 r.);
 • wysokość składki podstawowej do PPE zapisana w umowie zakładowej (wysokość jest określona w treści umowy zakładowej PPE);
 • liczbę uczestników PPE u pracodawcy (liczba osób, za które odprowadzono składki do PPE) według danych kadrowych na dzień 1.1.2022 r.;
 • liczbę osób zatrudnionych u pracodawcy według danych kadrowych na dzień 1.1.2022 roku;
 • wskaźnik procentowy poziomu partycypacji – iloraz liczby uczestników do liczby osób zatrudnionych – jeżeli jest on co najmniej równy 25%, to pracodawca może korzystać ze zwolnienia z obowiązku tworzenia PPK. 

Nowelizacja w planach 

Warto przypomnieć, że 27.7.2021 r. do konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji ustawy o PPE autorstwa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, nowelizujący ustawę o PPE oraz ustawę o IKE/IKZE. Do końca grudnia nie zostały przedstawione uwagi zgłaszane w trakcie procesu konsultacji.

W ramach nowelizacji ustawy o PPE przewidziana jest, między innymi, następująca zmiana obejmująca obowiązek raportowania poziomu partycypacji w PPE. Proponowany art. 23a w ust.1 zobowiązuje pracodawcę, który utworzył PPE do przekazania Polskiemu Funduszowi Rozwoju (PFR) oświadczenia o liczbie uczestników programu oraz liczbie pracowników zatrudnionych u pracodawcy według stanu na dzień 1 stycznia i według stanu na dzień 1 lipca w danym roku kalendarzowym. Dana ta jest konieczna do wyliczenia wskaźnika uczestnictwa w PPE (liczba uczestników/liczba pracowników). Z kolei wartość wskaźnika uczestnictwa jest istotna, ponieważ PFR weryfikuje, czy pracodawcy prowadzący PPE i nie posiadający PPK spełniają ustawowe przesłanki uprawniające ich do niewdrażania PPK – wśród tych przesłanek jest m.in. zapewnienie partycypacji w PPE na poziomie co najmniej 25% (art. 133 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych). W ust. 2 określono sposób i termin przekazywania tej informacji. I tak proponuje się aby oświadczenie pracodawcy było przekazywane w postaci papierowej albo elektronicznej odpowiednio do 31 stycznia i do 31 lipca w danym roku kalendarzowym. Jeżeli ustawa wejdzie w życie w proponowanym brzmieniu ten obowiązek po raz pierwszy powstanie w lipcu 2022 roku.