W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1293 opublikowano ustawę z 15.6.2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

Ustawa określa zasady:

1) działania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi oraz innych podmiotów zarządzających prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi,

2) udzielania zezwoleń na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi,

3) nadzoru nad organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi,

4) działania Komisji Prawa Autorskiego.

Przepisy tej ustawy stosuje się do:

1) organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi;

2) podmiotów, które wykonują czynności z zakresu zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi na podstawie tytułu prawnego udzielonego im przez organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi;

3) niezależnych podmiotów zarządzających, tj. osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, niedziałających w charakterze uprawnionego ani niebędących organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, które wykonują czynności z zakresu zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi na podstawie tytułu prawnego udzielonego im przez uprawnionych.