Ograniczenie funkcjonowania jednostek oświaty

Najważniejszą kwestią jest oczywiście zawieszenie w okresie od 27.1.2022 r. do 27.2.2022 r. na obszarze kraju zajęć stacjonarnych w:
szkołach podstawowych w zakresie klas V-VIII,
szkołach ponadpodstawowych,
placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego,
szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne oraz placówkach artystycznych,
szkołach artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie klas V-VIII szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego.

Wspomniane ograniczenie nie dotyczy ww. jednostek w zakresie przygotowywania i przeprowadzania egzaminu zawodowego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3 OświatU.

Powyższe ograniczenie w funkcjonowaniu nie dotyczy ponadto:
1) szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
2) internatów i burs,
3) branżowych szkół I stopnia – w odniesieniu do uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Szkoły specjalne

W okresie zawieszenia zajęć w przypadku:
1) szkół podstawowych specjalnych w zakresie klas V−VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych,
2) szkół podstawowych specjalnych w zakresie klas V−VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
3) szkół podstawowych specjalnych w zakresie klas V−VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej
– dyrektor może zadecydować o prowadzeniu zajęć w szkole, w formie stacjonarnej.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

We wskazanym okresie zawieszenia zajęć w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego dyrektor odpowiednio szkoły, placówki lub centrum może zorganizować:
1) zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo (zajęcia mogą być prowadzone również u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile nie występują w nich zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów),
2) praktyki zawodowe w miejscu ich prowadzenia, o ile w podmiocie, w którym są realizowane te praktyki, nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

Pewien wyjątek został poczyniony również w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego prowadzących zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu dla uczniów kształcących się w zawodach, dla których podstawa programowa kształcenia w zawodach przewiduje kształcenie zgodnie z wymaganiami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz.U. z 1984 r. poz. 201 ze zm.), które mogą być realizowane w miejscu ich prowadzenia, o ile w podmiocie przyjmującym uczniów na te zajęcia nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów. W tym przypadku nie obowiązuje również limit godzin zajęć prowadzonych w formie stacjonarnej.

Również w przypadku szkół kształcących w zawodzie technik pożarnictwa prowadzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu mogą być realizowane w miejscu ich prowadzenia, o ile w podmiocie przyjmującym uczniów na te zajęcia nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów (w tym przypadku również nie obowiązywałby limit godzin zajęć, które mogłyby być prowadzone w formie stacjonarnej).

Zajęcia rewalidacyjne

Nowe rozporządzenie wskazuje, że w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze będą realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia na terenie tej jednostki, z uwzględnieniem realizacji odpowiednio opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Uczniowie niepełnosprawni

Podobnie jak dotychczas, w przypadku uczniów szkół, w których zawieszone zostały zajęcia stacjonarne, którzy z uwagi na:
1) rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć w formie zdalnej w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek:
a) zorganizować dla tych uczniów zajęcia w szkole lub
b) umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły;
2) brak możliwości realizowania zajęć w formie zdalnej w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły może umożliwić im realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Konsultacje z nauczycielami

Nowe rozporządzenie zakłada, że w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych w:
1) klasie VIII szkoły podstawowej,
2) klasie szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne odpowiadającej klasie VIII szkoły podstawowej,
3) klasie III liceum ogólnokształcącego,
4) klasie szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne odpowiadającej klasie III liceum ogólnokształcącego,
5) klasie IV technikum
– możliwe jest zorganizowanie przez dyrektora konsultacji indywidualnych lub grupowych z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczniowie przystępują odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego. W ramach tych konsultacji dyrektor może zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.

Analogicznie, możliwe jest zapewnienie konsultacji z:
1) nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
2) nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne artystyczne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu dyplomowego lub egzaminu końcowego (w klasie programowo najwyższej szkoły artystycznej, w której jest przeprowadzany egzamin dyplomowy lub egzamin końcowy).

W okresie zawieszenia zajęć dyrektor jednostki oświatowej może również udostępnić pomieszczenia w szkole, placówce lub centrum w celu przeprowadzenia poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów.