Skarżący zaskarżył do WSA postanowienie dyrektora izby administracji skarbowej w przedmiocie zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Z akt sprawy wynikało, że przed rozpoznaniem zgłoszonych zarzutów na prowadzone przez naczelnika urzędu skarbowego postępowanie egzekucyjne, wierzyciel (Prezes Zarządu PFRON) postanowieniem ostatecznym zajął w stosunku do zgłoszonych zarzutów egzekucyjnych negatywne stanowisko, uznając je za niezasadne.

Zarzuty dotyczyły m.in. naruszenia art. 27 § 1 ustawy z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm,), czyli dotyczącego wymogów stawianych tytułowi wykonawczemu.

Powyższe wiążące stanowisko wierzyciela uwzględniono następnie, w ramach rozpoznania zarzutów egzekucyjnych przez naczelnika urzędu skarbowego działającego jako organ I instancji, a także w ramach wydanego w postępowaniu zażaleniowym zaskarżonego postanowienia dyrektora izby administracji skarbowej.

Co ważne w tym przypadku, z akt sprawy wynikało, że wyrokiem WSA w Warszawie oddalono skarga (wniesiona przez tę samą osobę) na wspomniane wyżej postanowienie Prezesa Zarządu PFRON w przedmiocie stanowiska wierzyciela wobec zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym. Jednak wyrok ten jest nieprawomocny, ponieważ został zaskarżony skargą kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego, przed Trybunałem Konstytucyjnym lub Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zwrócił uwagę, że zagadnienie wstępne zachodzi wówczas, gdy uprzednie rozstrzygnięcie określonego zagadnienia, które występuje w danej sprawie, może wpływać na wynik toczącego się postępowania. W rezultacie uzasadnia to celowość wstrzymania czynności w postępowaniu sądowoadministracyjnym do czasu rozstrzygnięcia tej istotnej kwestii. Zagadnienie wstępne to przeszkoda powstająca lub ujawniająca się w toku postępowania sądowego, której usunięcie jest istotne z punktu widzenia możliwości prawidłowej realizacji celu prowadzonego postępowania i ma bezpośredni wpływ na jego wynik (patrz też np. wyrok NSA z 19.4.2006 r., I FSK 845/05). Przy czym warunkiem skorzystania z tej podstawy, mającej związek z wynikiem innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego oraz przed Trybunałem Konstytucyjnym, jest wystąpienie sytuacji, w której to inne postępowanie jest już rozpoczęte .

Wprawdzie w tym przypadku w obrocie prawnym pozostaje ostateczne stanowisko wierzyciela wyrażone w powołanym wyżej postanowieniu Prezesa Zarządu PFRON, to jednak nadal otwarty jest katalog środków prawnych, przysługujących stronie do ewentualnego zwalczenia tego niekorzystnego dla niej rozstrzygnięcia. Świadczy o tym fakt trwania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w ramach toczącego się postępowania kasacyjnego od wyroku WSA w Warszawie oddalającego skargę na wspomniane postanowienie Prezesa Zarządu PFRON.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu stwierdził, że: „(…) z uwagi na charakter postępowania dotyczącego rozpoznania zarzutów egzekucyjnych i wiążącą dla organów egzekucyjnych moc stanowiska wierzyciela, nie budzi wątpliwości, że zakres toczącego się wyżej wskazanego postępowania kasacyjnego ma kluczowe znaczenie dla rozpoznawania obecnej sprawy. Oceniając zatem powyższe z punktu widzenia celowości, sprawiedliwości i ekonomiki procesowej Sąd przyjął, iż niniejsze postępowanie powinno zostać zawieszone”.