W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 568 opublikowano ustawę z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja).
Zmiany wprowadzono przede wszystkim w ustawie z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.; dalej: ustawa COVID-19).
Dodano m.in. art. 15zzr do ustawy COVID-19, zgodnie z którym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów:

  • od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,
  • do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,
  • przedawnienia,
  • których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,
  • zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,
  • do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu tych terminów nie dotyczy terminów w rozpoznawanych przez sądy sprawach:

  1. Wskazanych w art. 14a ust. 5 ustawy COVID-19, czyli w tzw. sprawach pilnych, w przypadku których ustawa określa termin ich rozpatrzenia przez sąd oraz sprawy wniosków o wstrzymanie wykonania aktu lub czynności; dotyczą one m.in. przesłuchania przez sąd osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie, spraw w sprawie nieletnich, europejskiego nakazu aresztowania, orzeczenia środka zabezpieczającego itd.
  2. Wyboru lub powołania organów, których kadencje są określone w Konstytucji RP.
  3. Wyborów do organów JST oraz
  4. W sprawach wniosków i pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego. 

Według nowych przepisów właściwy organ, sąd lub podmiot może wezwać obowiązanego do dokonania czynności przewidzianych prawem, w oznaczonym terminie i w zakresie, w jakim przepis ten zobowiązuje do dokonania takiej czynności. Takie wezwanie jest możliwe, jeżeli niepodjęcie czynności mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną. W takim przypadku obowiązany powinien wykonać obowiązek w oznaczonym terminie.

Ważne
Czynności dokonane w celu wykonania uprawnienia lub obowiązku w okresie wstrzymania rozpoczęcia albo zawieszenia biegu wymienionych wyżej terminów są skuteczne. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie biegnie przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia.

Przy czym, art. 15zzr ustawy COVID-19 w wersji pierwotnej przewidywał obok terminów administracyjnych przewidywał także zawieszenie terminów cywilnych. Usunięto jednak terminy cywilnoprawne z tego przepisu.
Poza tym warto wspomnieć, że postępowania administracyjne i przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących nieprzestrzegania maksymalnego czasu nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, o którym mowa w art. 134 ust. 1 ustawy z 11.5.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.) w brzmieniu dotychczasowym, wszczęte i niezakończone przed 31.3.2020 r., umarza się (art. 88 nowelizacji).