Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości

Z art. 41 GospNierU wynika, po pierwsze: że organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Po drugie: jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W zawiadomieniu zamieszcza się informację o tym uprawnieniu. Naruszenie wskazanych regulacji GospNierU stwierdziła RIO we Wrocławiu w wystąpieniu pokontrolnym z 7.7.2021 r. (WK.WR.40.21.2021.319; źródło: https://bip.wroclaw.rio.gov.pl.).

Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła wiele naruszeń regulacji GospNierU. Jednym z tych naruszeń było to związane z zaniechaniem gminy podawania w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości – informacji o uprawnieniu gminy do odstąpienia od umowy i zatrzymania wpłaconego wadium na wypadek gdy nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy. 

Warto przy tym wspomnieć, że instytucja wadium odgrywa znaczącą rolę w przeprowadzaniu przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność JST. Założenie to ma normatywną podstawę w przepisach PrzetargR. Z jego regulacji wynika m.in., że w przetargu mogą brać udział osoby, które, z zastrzeżeniem § 5, wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu. Właściwy organ ustala wysokość wadium, które nie może być niższe niż 5% ceny wywoławczej i wyższe niż 20% tej ceny. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Właściwy organ wskazuje w ogłoszeniu o przetargu przynajmniej jedną formę wniesienia wadium. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wyznaczony termin wniesienia wadium powinien być ustalony w taki sposób, aby umożliwiał komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano wniesienia.

Z punktu widzenia  poruszonej problematyki kluczowe jest to, że podstawę prawną zatrzymania wadium przez organizatora przetargu ‒ gdy nabywca wyłoniony w tym przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i czasie wyznaczonym do zawarcia umowy ‒ stanowi wspomniany art. 41 ust. 2. W uproszczeniu można więc stwierdzić, że mechanizm zatrzymania wadium w podanej sytuacji, ma za zadanie  wzmocnić pewność gminy, co do zawarcia finalnej umowy sprzedaży nieruchomości z jej nabywcą.

Podsumowując,  w zaleceniach pokontrolnych RIO wskazała aby gmina zamieszczała w zawiadomieniach o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, informację o uprawnieniu organizatora przetargu do odstąpienia od zawarcia umowy i zatrzymania wpłaconego wadium, w sposób określony w art. 41 ust. 2 GospNierU. Warto dodać, że mechanizm ten z jednej strony jest korzystnym rozwiązaniem dla gminy, z drugiej zaś strony „dyscyplinuje” nabywców nieruchomości samorządowych do zawierania finalnych umów sprzedaży. W tym kontekście zalecenia RIO są prawnie uzasadnione, bowiem w założeniu służą interesowi gminy i pewności obrotu. 

 

 

 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności