Zawezwanie do próby ugodowej a przerwanie biegu terminu przedawnienia

Zawezwanie zarządcy lotniska do próby ugodowej, złożone w sądzie przed upływem 2-letniego terminu na dochodzenie odszkodowań w związku z utworzeniem strefy ochronnej wokół tego lotniska, nawet bez wcześniejszego powiadomienia zarządcy, przerywa bieg tego terminu (uchw. Sądu Najwyższego z 12.5.2017 r., III CZP 7/17).

1. Stan faktyczny

Wacław P. skierował przeciwko Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu (dlaej: MPL) im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach pozew o około 41 tys. zł w związku z ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomości położonej w strefie ograniczonego użytkowania dla lotniska w podkrakowskich Balicach. Wacław P. był właścicielem działki i budynku mieszkalnego znajdującego się w tej strefie i żądał wspomnianej kwoty z tytułu obniżenia wartości gruntu oraz kosztów przystosowania budynku do wymaganych normami warunków bezpieczeństwa akustycznego.

Strefę ograniczonego użytkowania dla lotniska w Balicach ustalił sejmik Województwa Małopolskiego w uchwale z maja 2009 r., która weszła w życie 11.7.2009 r.

Tymczasem Wacław P. złożył we właściwym sądzie dokładnie w dniu 11.7.2011 r. zawezwanie do próby ugodowej adresowane do MPL w Balicach.

2. Orzeczenia sądów I i II instancji

Sąd I instancji zasądził żądane należności, ale Port Lotniczy odwołując się wskazał, że art. 129 ust. 4 ustawy z 27.4.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.; dalej: PrOchrŚrod) ustala 2-letni termin na wystąpienie z roszczeniami o wykup nieruchomości lub o odszkodowanie w związku z ustaleniem strefy ograniczonego korzystania z nieruchomości, liczony od dnia wejścia w życie aktu prawnego powodującego ograniczenia. Wacław P. wprawdzie wystąpił z takim roszczeniem, ale w ostatnim dniu terminu i nie był to pozew, ale dopiero zawezwanie do próby ugodowej.

Sąd II instancji stwierdził, że istnieje w związku z tymi zarzutami poważny problem prawny i skierował zapytanie prawne do SN, który w uchwale uznał, że wniesienie do sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, bez uprzedniego zgłoszenia roszczenia osobie obowiązanej do jego zaspokojenia, prowadzi do zachowania dwuletniego terminu przewidzianego w art. 129 ust. 4 PrOchrŚrod również wtedy, gdy odpis wniosku został doręczony tej osobie po upływie tego terminu.

3. Stanowisko Sądu Najwyższego

W uzasadnieniu SN wskazał, że termin określony w ustawie jest terminem zawitym, po upływie którego roszczenia o odszkodowawcze czy o wykup nieruchomości wygasają. Dlatego złożenie w sądzie zawezwania do próby ugodowej przed upływem terminu również powoduje przerwanie biegu tego terminu, gdyż zawezwanie do próby ugodowej jest traktowane jako czynność przerywająca bieg przedawnienia, zgodnie z art. 123 § 1 pkt 1 ustawy z 23.4.1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.). Stąd - zdaniem SN - w drodze „bardzo ostrożnej analogii” można tą zasadę zastosować także do terminu zawitego. Jednak w przypadku terminu zawitego takie przerwanie oznacza tylko brak upływu terminu i możliwość dochodzenia roszczenia, które jeszcze nie wygasło.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności