Zmiany zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z 4.1.2016 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. (M.P. z 2016 r. poz. 20), na podstawie art. 56d ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.; dalej: OrdPU).

Od 1.1.2016 r . obniżoną stopę odsetek za zwłokę stosuje się po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) złożenia korekty deklaracji prawnie skutecznej, w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;

2) zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Wprowadzony został więc określony termin, w którym złożenie prawnie skutecznej korekty deklaracji umożliwia zastosowanie obniżonej stawki odsetek za zwłokę. Jest to termin nie dłuższy niż 6 miesięcy, liczony od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji . Drugim warunkiem skorzystania z obniżonych odsetek za zwłokę jest zapłata zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Przykład
Podatnik podatku od nieruchomości złożył 8.6.2016 r. korektę deklaracji na 2016 r., dotrzymując ustawowego terminu (do 30.6.2016 r.). Zapłata zaległego podatku (rat za miesiąc styczeń – czerwiec 2016 r.) nastąpiła 30.6.2016 r., tj. 22. dnia od dnia złożenia korekty. Podatnik nie korzysta z obniżonych odsetek za zwłokę. Od zaległości poszczególnych rat styczeń – czerwiec 2016 r. nalicza się odsetki za zwłokę w pełnej wysokości.

Obniżona stawka odsetek za zwłokę nie ma zastosowania do całej kwoty zaległości podatkowej, lecz do ujawnionej w wyniku skorygowania deklaracji.

W wyjaśnieniu Ministra Finansów czytamy: Niezapłacenie zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty wyklucza zastosowanie obniżonej stawki odsetek za zwłokę. Tak samo będzie przy niepełnej wpłacie zaległości podatkowej, gdyż warunek zapłaty całości zaległości podatkowej nie zostanie spełniony w związku z uregulowaniami art. 55 § 2 OrdPU. Obniżona stawka odsetek za zwłokę będzie miała zastosowanie również do zaległości podatkowej ujawnionej w ponownej korekcie deklaracji podatkowej. Zastosowanie tej stawki uwarunkowane będzie zapłatą całości zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty”. (PK4/8012/18/LJO/09/58, Legalis)

Przykład
Podatnik złożył korektę deklaracji za 2016 r. i dokonał wpłaty, ale tylko kwoty należności głównej, w ostatnim 7 dniu. Od kwoty zaległości należne są odsetki za zwłokę. Wpłata została więc rozliczona na należność główną i odsetki za zwłokę. Podatnik nie dotrzymał warunku zastosowania obniżonych odsetek za zwłokę.