Zastosowanie do przepisów zakładowych wykładni Kodeksu cywilnego

Stan faktyczny

Bartosz R. był zatrudniony w firmie telekomunikacyjnej O. Obowiązujący tam regulamin wynagradzania miał załącznik zwany „Polityką wynagradzania”, opisującą zasady ustalania płac i zaszeregowywania pracowników do poszczególnych kategorii płacowych. Z tymi przepisami związany był system ocen pracowniczych, ponieważ system płac miał powiązać wysokość pensji poszczególnych pracowników z efektywnością pracy.

Według zasad dotyczących ocen pracowniczych, na podstawie ustalonej przez bezpośredniego przełożonego oceny pracodawca ustalał zaszeregowanie pracownika do konkretnej kategorii taryfikatora płacowego. W ślad za tym miała iść podwyżka wynagrodzenia o określony wskaźnik, dodatkowo podwyżki te miały następować w konkretnych terminach.

Bartosz R. został dobrze oceniony przez swoich przełożonych i oczekiwał po niej zmiany kategorii w taryfikatorze oraz podwyżki wynagrodzenia. Tymczasem w wyniku oceny został zakwalifikowany do kategorii zbliżonej do osób nowozatrudnionych, co oznaczało, że jego wynagrodzenie nie tylko nie uległo zmianie, ale doszło jeszcze do pogorszenia się perspektyw na zmianę stanowiska.

W tej sytuacji Bartosz R. pozwał swojego pracodawcę żądając zmiany wynagrodzenia - podwyżki zgodnej z ustaloną oceną pracowniczą.

Rozstrzygnięcia sądów

Sąd Najwyższy rozstrzygnął sprawę na korzyść pracownika i zasądził żądaną zmianę wynagrodzenia. W uzasadnieniu SN przypomniał, że regulamin wynagradzania jest zgodnie z art. 9 ustawy z 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm. - dalej: KP), zakładowym aktem normatywnym prawa pracy. Należy więc do niego stosować zasady wykładni przepisów prawa. Na pracodawcy ciąży zatem obowiązek prawidłowego i zgodnego z zasadami prawidłowej legislacji określenia warunków wynagradzania w tym regulaminie.

Jeżeli wysokość wynagrodzenia ma być powiązana z efektywnością pracy, to pracodawca obowiązany jest również określić system mierników efektywności poszczególnych pracowników. Tyle, że również ten system mierzący efektywność pracy powinien być klarowny i poddający się kontroli. W tym wypadku pracodawca nie spełnił tych wymagań.

Wynikało to z faktu, że system wynagradzania oraz system ocen pracowników były wyjątkowo nieprecyzyjne, nieprzejrzyste i skomplikowane. W takich warunkach, gdy zawodzą reguły wykładni aktów prawnych, może wyjątkowo zastosować reguły wykładni oświadczeń woli wskazane w Kodeksie cywilnym, zastosowane na mocy art. 300 KP.

Na podstawie art. 65 § 1-2 ustawy z 23.4.1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm. - dalej: KC) przepisy płacowe, w tym politykę wynagradzania oraz zasady oceniania pracowników powinny więc być interpretowane biorąc pod uwagę okoliczności ich wydania, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. Badać należy także zamiar i cel wydania tych przepisów, mniej zwracając uwagę na ich dosłowne brzmienie. Brak precyzyjnych i jasnych reguł powoduje, że pozytywna ocena pracownika powinna w takim wypadku prowadzić do ustalenia wyższego wynagrodzenia - zgodnie z przyjętymi regułami.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności