Zasady wnoszenia opłat elektronicznych oraz ich rozliczania

Przygotowano projekt rozporządzenia w sprawie opłat elektronicznych pobieranych w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS oraz przekazywania kar pieniężnych. Rozporządzenie to zastąpi dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 27.8.2015 r. w sprawie wnoszenia i rozliczania opłat elektronicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1406). Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmian ustawy o drogach publicznych.

Od 1.7.2020 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejął pobór opłaty elektronicznej za przejazd następującymi  kategoriami pojazdów:

1) kategoria 1 – pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;

2) kategoria 2 – pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 12 ton;

3) kategoria 3 – autobusy.

To spowodowało konieczność stworzenia nowego systemu informatycznego opartego na technologii pozycjonowania satelitarnego zwanego Systemem Poboru Opłaty Elektronicznej KAS. Przepisy wykonawcze regulują kwestie związane z rozliczeniami i płatnościami w tym Systemie. Ma to gwarantować równe traktowanie użytkowników oraz aktualną i przejrzystą wiedzę, w tym zakresie.

W przygotowanym rozporządzeniu określono:

1) tryb, sposób i termin wnoszenia opłat elektronicznych oraz ich rozliczania, w tym tryb dokonywania zwrotu nienależnie pobranych opłat elektronicznych;

2) tryb i termin przekazywania opłat elektronicznych oraz kar pieniężnych na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego;

3) przypadki, w których ustanawiane jest zabezpieczenie należności z tytułu opłat elektronicznych, oraz formę i sposób jego ustalania.

Z uzasadnienia do projektu wynika, że przewidziane rozporządzenia rozwiązania mają na celu skuteczny i efektywny pobór opłaty elektronicznej oraz zabezpieczenie wpływów na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego. Dodatkowo przewidziane rozwiązania mają poprawić dostępności systemu dla użytkowników w kontekście łatwości korzystania, innowacyjności stosowanych rozwiązań, oraz większa dostępność metod płatności.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności