W myśl znowelizowanych przepisów ustawy z 18.3.2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 652) świadczeniobiorcy, którzy ukończyli 75. rok życia, będą mieli prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, określonych w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 345 ze zm.).

Bezpłatny dostęp do leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych nastąpi na podstawie recepty wystawionej przez:

  • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej albo
  • lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, wstępnych (rodziców) lub zstępnych (dzieci) w linii prostej oraz rodzeństwa.

Minister zdrowia będzie wskazywał w obwieszczeniu spośród leków, środków spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych te, które będą wydawane bezpłatnie seniorom mając na uwadze m.in.

  • dostępność i bezpieczeństwo stosowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
  • stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego.
Ważne
Przepisy nakładają na ministra zdrowia obowiązek wydania pierwszego wskazanego wyżej wykazu nie później niż do 1.9.2016 r.

W latach 2016–2025 maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, będących konsekwencją wejścia omawianych zmian wyniesie 8 274 600 tys. zł, przy czym w kolejnych latach wyniesie np.:

  • 2016 r. – 125 000 tys. zł;
  • 2017 r. – 564 300 tys. zł;
  • 2024 r. – 1 135 100 tys. zł;
  • 2025 r. – 1 203 200 tys. zł.

Większość przepisów omawianej nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie 12 czerwca br.