Dnia 2.2.2016 r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 29.1.2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 125).

Rozporządzenie to wprowadziło przede wszystkim dwie zmiany:

  • ustala mnożniki kwoty bazowej służące do ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej,
  • podnosi minimalne mnożniki kwoty bazowej, które służą do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego dla najmniej zarabiających.

W pozostałych kwestiach rozporządzenie zachowuje zasady określone w poprzednio obowiązującym Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 9.12.2009 r.

Dodatek funkcyjny

Nowelizacja ustawy z 30.12.2015 r. o służbie cywilnej oraz innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 34), która weszła w życie 23.1.2016 r. wprowadziła nowy składnik wynagrodzenia, tzw. dodatek funkcyjny, który jest powiązany z wykonywaniem pracy na wyższym stanowisku w służbie cywilnej. Zgodnie z nowelizacją ustawy o służbie cywilnej wynagrodzenie osoby zajmującej wyższe stanowisko w służbie cywilnej składa się z trzech składników:

  • wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla zajmowanego stanowiska pracy,
  • dodatku funkcyjnego, oraz
  • dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej.

W myśl znowelizowanych przepisów ustawy o służbie cywilnej wynagrodzenie zasadnicze przewidziane dla zajmowanego stanowiska pracy, dodatek służby cywilnej z tytułu posiadanego stopnia służbowego oraz dodatek funkcyjny ustala się z zastosowaniem mnożników kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa. Zasady ustalania wysokości omawianego dodatku funkcyjnego określa wskazane wyżej rozporządzenie z 29.1.2016 r.

Ustalenie wysokości dodatku funkcyjnego

Rozporządzenie z 29.1.2016 r. określiło mnożniki kwoty bazowej służące do ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej w przedziale od 0,2 do 2,05. Określa to załącznik nr 3 do rozporządzenia.

W rozporządzeniu zostały także podniesione minimalne mnożniki kwoty bazowej, które służą do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej (załącznik nr 2). Dotyczy to przede wszystkim osób zatrudnionych w małych urzędach inspekcyjno-kontrolnych, które znajdują się na ogół w niewielkich miejscowościach w całej Polsce.

Ustalenie poziomu minimalnych mnożników wynagrodzeń zasadniczych na poziomie 1,0 kwoty bazowej we wszystkich urzędach spowoduje, że minimalne wynagrodzenie zasadnicze członka korpusu służby cywilnej nie będzie niższe niż 1 873,84 zł brutto w przeliczeniu na pełny etat.

Rozporządzenie z 29.1.2016 r. stosuje się do wynagrodzeń należnych od 23.1.2016 r.