Przekazanie przez jednostki administracji rządowej informacji o udzielonych zamówieniach uwzględniających aspekty społeczne powinno nastąpić w ramach rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 15.12.2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. poz. 2038).

Powyższe ma związek z przyjęciem przez Radę Ministrów 29.3.2017 r. nowych „Zaleceń w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych”. Wskazuje się w nich w pkt V. „Monitoring”, że na potrzeby monitoringu stopnia uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych udzielanych przez jednostki administracji rządowej, kierownicy tych jednostek przekazują Prezesowi UZP do 1 marca każdego roku informację o udzielonych zamówieniach, w których zostały uwzględnione aspekty społeczne. Wymaga się, aby nastąpiło to drogą elektroniczną, za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu internetowego UZP, w ramach sprawozdania rocznego przekazywanego zgodnie z art. 98 ZamPublU. Podkreśla się, że szczegółowy zakres tych informacji określa wzór sprawozdania rocznego określony w ww. rozporządzeniu.

Dla przypomnienia, w sprawozdaniu rocznym o udzielonych zamówieniach w celu wypełnienia wymogu sprawozdawczości w zakresie aspektów społecznych przewidziano tabelę VIII.