Zasady publikacji uchwały rady gminy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej

W kontekście podanej problematyki na uwagę zasługują w pierwszej kolejności stosowne regulacje InwestMieszkU, szczególnie należy odnotować art. 7 ust. 4 w zw. z art. 8 ust 1 i 2. Z podanych regulacji wynika zaś, że rada gminy podejmuje uchwałę o ustaleniu lokalizacji, o której mowa w ust. 1 (chodzi o inwestycję mieszkaniową prowadzoną przez inwestora) lub o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji w terminie 60 dni od dnia złożenia przez inwestora wniosku, o którym mowa w ust. 1. Rada gminy, podejmując uchwałę, bierze pod uwagę stan zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy oraz potrzeby i możliwości rozwoju gminy wynikające z ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Ponadto, uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej określa:

1) rodzaj inwestycji;

2) granice terenu objętego inwestycją mieszkaniową;

3) minimalną i maksymalną powierzchnię użytkową mieszkań;

4) minimalną i maksymalną liczbę mieszkań;

5) określenie zakresu inwestycji przeznaczonego na działalność handlową lub usługową;

6) zmiany w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojeniu terenu;

7) powiązanie inwestycji mieszkaniowej z uzbrojeniem terenu;

8) charakterystykę inwestycji mieszkaniowej, obejmującą określenie:

9) wskazanie nieruchomości, według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, jeżeli została założona, na których mają być zlokalizowane obiekty objęte inwestycją mieszkaniową;

10) wskazanie nieruchomości, według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, jeżeli została założona, w stosunku do których decyzja o pozwoleniu na budowę inwestycji mieszkaniowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 35 ust. 1;

11) wskazanie nieruchomości, o których mowa w art. 38 ust. 1, według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, jeżeli została założona;

12) warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska i ochrony zabytków.

2. Uchwała o ustaleniu lokalizacji podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

W kontekście powyższego warto odnotować stanowisko zawarte w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 10.6.2022 r. (Nr 85/2022), w którym ustalono, że:

„Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

W analizie prawnej zwrócono uwagę na kilka kwestii:

1) wskazana uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego;

2) budzi wątpliwość postanowienie przewidujące wejście w życie uchwały po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województw. Wprowadzenie takiego zapisu, zdaniem organu nadzoru oznacza, że określono termin wejścia w życie uchwały w sposób przewidziany w art. 4 ust. 1 AktyNormU, tj. w sposób właściwy dla aktów normatywnych zawierających przepisy powszechnie obowiązujące. Przepis ten stanowi, że akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba, że dany akt normatywny określi termin dłuższy;

3) powyższa regulacja warunkuje zatem możliwość wejścia w życie aktu normatywnego od jego ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym, dodatkowo określając termin 14-dniowy od daty publikacji. Takiego warunku nie można jednak zastosować w przypadku uchwały rady gminy, która nie jest aktem prawa miejscowego, a tym samym nie jest aktem normatywnym.

Finalnie stwierdzono, że unieważnienie ww. zapisu przesądza o uznaniu tej uchwały za akt prawa wewnętrznego.

Podsumowując, stanowisko wojewody jest prawnie uzasadnione. Specjalna uchwała rady gminy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej co prawda, podlega publikacji w dzienniku urzędowym, to jednak posiada status tylko uchwały wewnętrznej, a nie aktu prawa miejscowego.

Źródło: http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności