Zasady przeznaczania środków z opłat za sprzedaż alkoholu – kluczowe są zapisy gminnego programu profilaktyki

W pierwszej kolejności odniesiono się do regulacji prawnych AlkU. Wskazano na art. 4ust. 1 AlkU, z którego m.in. wynika, że prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują:

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, (….)

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;

6) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 AlkU oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;

7) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Nadto, jak wynika z 4ust. 2 AlkU, realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy.

Zwrócono wreszcie uwagę na kluczowy przepis art. 18AlkU, z którego wynika, że dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 AlkU oraz dochody z opłat określonych w art. 111 AlkU wykorzystywane będą na realizację:

1) gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

2) zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (…)

- i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

Regionalna Izba Obrachunkowa zweryfikowała zapisy gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i stwierdziła, że zadanie w postaci zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego nie wpisuje się do katalogu zadań objętych wspomnianym programem. W konsekwencji izba uznała, że zmiana budżetu gminy w podanym zakresie naruszała ww. regulacje ustawowe. 

Podsumowując, z powyższego wynika, że co do zasady, środki uzyskane przez gminę z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie mogą być wydatkowane na inne cele, aniżeli określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, czy w programach przeciwdziałania narkomanii oraz na zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego. Nie jest jednak wykluczone, aby środki te były możliwe do przeznaczenia dla jednostki straży pożarnej – bowiem regionalna izba obrachunkowa tego zasadniczo nie wykluczyła. Jak należy wnioskować z istoty uzasadnienia omawianej uchwały, kluczowe są zapisy ww. gminnego programu. Możliwe jest bowiem zaangażowanie w realizację zadań również wspomnianych jednostek. W konsekwencji o legalności przeznaczenia środków np. na zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego mogą przesądzać odpowiednie zapisy ww. regulaminu wskazujące na formy realizacji zadań np. przy pomocy pojazdów gaśniczych, co mogłoby służyć m.in. prowadzeniu  profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności