Od 1.1.2014 r. zmieniły się zasady odliczenia VAT w związku z:

 • nabyciem pojazdów,
 • nabyciem usług najmu, dzierżawy lub leasingu oraz podobnych, których przedmiotem są pojazdy,
 • nabyciem benzyny i innych rodzajów paliwa.

W tym dniu weszły w życie art. 86a oraz 88a VATU, zmieniające zasady, które obowiązywały od 1.1.2011 r.

Więcej typów samochodów uprawnia do tzw. pełnego odliczenia podatku naliczonego. Jednak nadal częściowe prawo do odliczenia odnosi się do:

 • samochodów osobowych,
 • innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych (tj. pojazdów ciężarowych) o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t.

Jeżeli przedmiotem nabycia (leasingu, najmu, dzierżawy itp.) będą samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, lecz będą się one zaliczać do jednej z poniższych kategorii, wówczas istnieje prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego.

Tymi kategoriami są:

 1. pojazdy samochodowe mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowane na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;
 2. pojazdy samochodowe mające więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;
 3. pojazdy samochodowe, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;
 4. pojazdy samochodowe, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
 5. pojazdy specjalne – jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym wynika, że jest to pojazd specjalny;
 6. pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą – jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie.

a) inne pojazdy – w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

 • 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,
 • 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,
 • 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg.

Istotą nowych regulacji jest wprowadzenie ostatniej kategorii, przez co prawo do odliczenia podatku naliczonego nie będzie znacząco odbiegać od tego, co pamiętamy sprzed 1.5.2004 r.

Dopuszczalna ładowność oraz liczba miejsc (siedzeń), o których jest tu mowa, jak również sama kwalifikacja pojazdu jako osobowy lub ciężarowy, powinny wynikać z dokumentów wydanych na podstawie przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Jeżeli dokumenty te (w praktyce chodzi o dowód rejestracyjny oraz o świadectwo homologacji) nie zawierają danych o dopuszczalnej ładowności lub o liczbie miejsc, uznaje się je za samochody osobowe, umożliwiające jedynie częściowe odliczenie podatku.

Takie same kryteria stosujemy w związku z nabyciem paliwa.

Prawdopodobnie, powyższe przepisy będą obowiązywać do marca 2014 r.