Zasady odliczenia nakładów podczas aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Użytkownik nie odliczy nakładów poniesionych na uzbrojenie nieruchomości (wyr. SO w Gliwicach z 8.3.2018 r., III Ca 1927/17).

Stan faktyczny

Spółka chciała odliczenia nakładów przy okazji aktualizacji rocznej opłaty. Kwestionowała również wysokość podwyżki. Chciała też rozłożenia jej na raty. Władze miasta, które były właścicielem gruntu, nie zgodziły się na to. Spółka wystąpiła więc do samorządowego kolegium odwoławczego, ale SKO uznało że nie ma ona racji. Wtedy spółka odwołała się do sądu. Ten również uznał, że nie wolno zaliczyć wartości nakładów na poczet rocznej opłaty. Jest to możliwe dopiero przy okazji drugiej aktualizacji, a nie pierwszej.

Stanowisko sądu okręgowego

Spółka wniosła apelację. Sąd okręgowy uznał, że spór dotyczy tego, czy w tym konkretnym wypadku chodzi o ustalenie, czy jest to pierwsza aktualizacja rocznej opłaty, czy też kolejne. Ponadto sąd dopatrzył się niedociągnięć w rozstrzygnięciu sądu rejonowego. Ostatecznie sąd rozłożył spółce podwyżkę rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego na raty. Nie zdecydował się jednak obniżyć rocznej opłaty o nakłady poniesione przez nią na nieruchomość, m.in. koszty związane z poszerzeniem drogi, budową zjazdu, przebudową oświetlenia ulicznego oraz sieci elektroenergetycznej.

Ważne
Opłatę z tytułu użytkowania wieczystego rozkłada się na raty, jeżeli wysokość zaktualizowanej opłaty rocznej przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej. W takim wypadku użytkownik wieczysty w drugim roku od aktualizacji wnosi opłatę w wysokości stanowiącej sumę dwukrotności dotychczasowej opłaty i połowy nadwyżki ponad dwukrotność tej opłaty, a w trzecim roku od aktualizacji wnosi opłatę w wysokości stanowiącej sumę opłaty ustalonej w drugim roku i połowy nadwyżki ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty. W tej konkretnie sprawie podwyżka była wysoka. Po aktualizacji roczna opłata trzykrotnie przewyższa wysokość dotychczasowej. Władze miasta powinny wiec wprowadzić podwyżkę w ratach (wyr. SO w Gliwicach z 8.3.2018 r., III Ca 1927/17). 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Chcę otrzymywać informacje o promocjach
i nowościach z wykorzystaniem:

adresu e-mail
numeru telefonu

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł