Zasady dotyczące zamówień publicznych w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży

Zgodnie z art. 25 ust. 1 nowej ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 (Dz.U. z 2016 r. poz. 393, dalej jako: ustawa), do zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane realizowane w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieżynie stosuje się przepisów ustawy z 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm., dalej: ZamPublU), jeśli wystąpią okoliczności wskazane w tym przepisie, tj.:

1) przedmiot zamówienia jest związany z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, życia lub zdrowia ludzi lub

2) wartość zamówienia publicznego jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ZamPublU, czyli w zależności od podmiotu zamawiającego odpowiednio 135 000, 209 000 lub 418 000 euro dla dostaw lub usług oraz 5 225 000 euro – dla robót budowlanych.

Aby zatem stosować tryb zamówień publicznych w rozumieniu przepisów ustawy, należy łącznie spełnić dwie, spośród trzech przesłanek:

1) zamówienie musi być realizowane w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży i przedmiot zamówienia jest związany z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, życia lub zdrowia ludzi, lub

2) zamówienie musi być realizowane w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży i wartość zamówienia jest mniejsza od wskazanych kwot.

Powyższe oznacza, że pod szerokim pojęciem zamówienia realizowanego w związku z organizacją ŚDM możliwe jest legalne zawieszenie stosowania przepisów ZamPublU. Nie wyłącza to jednak poszczególnych obowiązków zamawiającego, zgodnie z którymi zamawiający, udzielając zamówienia:

1) zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej BIP;

2) zapewnia przejrzystość postępowania i równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz uwzględnia okoliczności mogące mieć wpływ na jego udzielenie;

3) nie udostępnia informacji związanych z zamówieniem, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot zainteresowany wykonaniem zamówienia, nie później niż przed zawarciem umowy o wykonanie tego zamówienia, zastrzegł, że nie mogą być udostępniane;

4) zamieszcza niezwłocznie na swojej stronie podmiotowej BIP informacje o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia.

Należy jednak zaznaczyć, że ustawodawca nie przewidział żadnej kontroli w spełnianiu obowiązków zamawiającego, ani również w zakresie udzielonych zamówień w ramach przygotowań do ŚDM.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności