Dodanie do istniejących przepisów SamGminU nowego art. 4eb normuje tę kwestie. Przepis ten brzmi w ust. 1: „ W przypadku zmiany granic gmin polegającej na wyłączeniu części obszaru gminy i jego włączeniu do sąsiedniej gminy, gmina, do której został włączony ten obszar, wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki gminy na tym obszarze, w tym prawa i obowiązki wynikające z zezwoleń, koncesji oraz innych aktów administracyjnych .”

Należy zaznaczyć, że w art. 4eb ust. 2 SamGminU, dotyczącym aktów prawa miejscowego z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego ustanowionych przez organ gminy przed zmianą granic, w części dotyczącej obszaru, który został wyłączony z tej gminy, stają się aktami prawa miejscowego gminy, do której ten obszar został włączony i obowiązują do dnia wejścia w życie nowych aktów prawa miejscowego ustanowionych przez organ tej gminy, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia zmiany granic gminy .

Zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu ustawy, analogiczne przepisy znalazły się już w SamGminU w przypadku połączenia gmin. Jednak w ustawie zmieniającej szczególnie potraktowano uchwały z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, gdyż „ trudno bowiem zaakceptować sytuację, w której z dniem wejścia w życie zmian granic przestają obowiązywać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które stanowią np. podstawę uzyskania pozwolenia na budowę ” – uzasadnienie do projektu ustawy, druk sejmowy nr 1886.

Akty prawa miejscowego z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego podjęte przed zmianą granic w części dotyczącej obszaru, który nie został wyłączony z gminy, pozostają w mocy. Ustawa wchodzi w życie po upływie czternastu dni od jej opublikowania w Dzienniku Ustaw. Obecnie ustawa czeka na podpis Prezydenta RP.