W mojej ocenie sytuacja wskazuje na dotychczasowe niewykonanie obowiązku sprawozdawczego.

Zgodnie z art. 9n ust. 1 ustawy z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.; dalej: CzystGmU) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań. Standardowym terminem sprawozdawczym jest 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy, Sprawozdanie do dnia 31 stycznia jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta (art. 9n ust. 2 CzystGmU). Także podmiot, który w danym roku nie odbierał na terenie danej gminy odpadów, jest zobowiązany do złożenia sprawozdania tzw. zerowego (art. 9n ust. 6 CzystGmU).

Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (art. 9n ust. 7 CzystGmU). Przywołany art. 9n ust. 7 został dodany ustawą z 24.11.2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2422), która weszła w życie 6.1.2018 r., ale przepis ten stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań za rok 2019.

Z kolei ustawą z 23.1.2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 150), do CzystGmU został dodany art. 12a ust. 1, który wszedł w życie 31.1.2020 r., zgodnie z którym sprawozdania za 2019 r., o których mowa m.in. w art. 9n ust. 1 CzystGmU, przekazuje się w terminie do 31.8.2020 r.

Natomiast przepisami ustawy z 14.5.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875 ze zm.), treścią jej art. 7, w CzystGmU zmieniono brzmienie art. 12a CzystGmU, na następujące: „Art. 12a. 1. Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9n ust. 1, art. 9na ust. 1 i art. 9nb ust. 1, przekazuje się w terminie do 31.8.2020 r.”.

Ważne

Odnosząc przywołane przepisy do analizowanej sytuacji należy stwierdzić, że przedsiębiorca był zobowiązany do przekazania przedmiotowego sprawozdania wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w terminie do 31.8.2020 r. Niewykonanie tego obowiązku (przekazania sprawozdania za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w terminie do 31.8.2020 r.), należy w mojej ocenie traktować jako niezłożenie sprawozdania.

Wymiar kary pieniężnej zależy od terminy przekazania przedmiotowego sprawozdania we właściwej formie (za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). Zgodnie z art. 9x ust. 1 pkt 5 CzystGmU, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n – podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni.