Ustawa z 11.2.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) wprowadziła kryteria dochodowe przy nabyciu uprawnień do świadczenia wychowawczego przysługującego na pierwsze dziecko. Próg dochodowy w ustawie wynosi 800 zł dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę oraz 1200 zł dla rodziny w przeliczeniu na osobę, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Zgodnie z przepisami ustawy w pierwotnym brzmieniu nie ma możliwości otrzymania świadczenia na pierwsze dziecko, po przekroczeniu progu dochodowego.

Proponowane zmiany

Złożony w Sejmie poselski projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przewiduje wprowadzenie mechanizmu „złotówka za złotówkę” również dla świadczenia wychowawczego.

Proponowane zmiany mają doprowadzić do sytuacji, aby rodzina otrzymująca świadczenie wychowawcze nie utraciła prawa do tego świadczenia w razie uzyskania przez jej członków dochodu powodującego przekroczenie kryterium dochodowego. Świadczenie będzie wówczas wypłacane w wysokości różnicy między przysługującą kwotą świadczeń, a wysokością dochodu rodziny otrzymywanego ponad kryterium dochodowe. Projekt wprowadza kwotę graniczną, poniżej której świadczenie nie będzie wypłacane. Wyrównanie będzie wypłacane, gdy jego wysokość będzie wyższa lub równa 20 zł.

Omawiany projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci trafi teraz do pierwszego czytania w Sejmie.